http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 09 tháng 09 năm 2019 – Khi Biết Ai Chiến Thắng

Khi Biết Ai Chiến Thắng

Kinh Thánh nền tảng: Khải Huyền 21:1

1 Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa.
2 Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình.
3 Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng.
4 Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.

5 Đấng ngự trên ngôi phán rằng:Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật.

Mục đích của bài học giúp cho chúng ta biết chắc tương lai mình sẽ được ở với Chúa nếu chúng ta cứ trung tín bước theo Ngài. Biết điều đó để chúng ta có hy vọng và sống yêu thương, sống đẹp lòng Chúa.

 • Chọn câu KT và chia sẻ.
 • Chúng ta có tin chắc có trời mới đất mới hay không?
  C5.
 • Nơi đó có phước hạnh gì?
 • Ai sẽ ở trong nơi đó với Chúa?
  Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. (Gi 14:2,3)
 • Chúng ta có muốn mình được ở nới đó với Chúa không? làm sao?
 • Chúng ta có muốn người thân của chúng ta cũng ở đó không? làm sao?
 • Chúng ta phải có muốn làm chứng cho người khác nữa? vì sao?
 • Chúng ta có biết ngày và giờ?
  Hãy tỉnh thức
 • Chúng ta có tin chắc mình được cứu, chúng ta có tin chắc được sống lại và có trời mới đất mới. Hãy tin chắc vào những gì Chúa đã cho chúng ta biết.

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=urxihfUFsys