http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh Hằng Ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 10 tháng 08 năm 2019 – Sức Mạnh Của Sự Khích Lệ

Sức Mạnh Của Sự Khích Lệ

Kinh Thánh nền tảng: Công vụ 15:12-21

12 Cả hội đồng đều lẳng lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những phép lạ dấu kỳ mà Đức Chúa Trời đã cậy mình làm ra giữa người ngoại.
13 Nói xong, Gia-cơ cất tiếng lên rằng: Hỡi anh em, hãy nghe tôi!
14 Si-môn có thuật thế nào lần thứ nhứt, Đức Chúa Trời đã đoái thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài.
15 Điều đó phù hiệp với lời các đấng tiên tri, vì có chép rằng:
16 Rồi đó, ta sẽ trở lại, Dựng lại đền tạm của vua Đa-vít bị đổ nát; Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó lại Mà gây dựng lên;
17 Hầu cho những người sót lại. Và mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa. Chúa là Đấng làm nên những việc nầy có phán như vậy;
18 từ trước vô cùng Ngài đã thông biết những việc đó.
19 Vậy, theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời;
20 song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết.

21 Vì trải bao nhiêu đời nay, trong mỗi thành vẫn có người giảng luật pháp Môi-se, bởi mọi ngày Sa-bát, trong các nhà hội người ta có đọc luật ấy.

 • Cô Chú Anh Chị Em đã thấy một ai đó nhờ sự khích lệ mà trở nên một người tốt hơn rất nhiều chưa?
 • Cô Chú Anh Chị Em đã nhận được sự khích lệ nào?
  Có rất nhiều, bởi sự khích lệ an ủi rất lớn để giúp cho một người trưởng thành.
 • Cô Chú Anh Chị Em đã khích lệ người nào chưa? Nếu chưa thì tại sao?
  Có nhiều.
 • Chúng ta có thể khích lệ người khác bằng cách nào?
 • Cầu nguyện cho họ, cầu nguyện với họ,
 • An ủi, Dùng Lời Chúa để khích lệ.
 • Động viên, thăm viếng, gọi điện thoại, nhắn tin,
 • Làm giúp, hổ trợ, chiến đấu cùng họ.
 • Tiếp nhận họ.
 • Tiếp nhận, khích lệ người mới:
 • Tiếp nhận họ như chính chúng ta được Chúa tiếp nhận. Đừng đoán xét.
 • Khích lệ họ thay đổi lối sống bằng cách nhờ cậy Chúa.
  “và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy,ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Mat 28:20)
 • Học theo gương của Gia-cơ( em Chúa Giê-xu)
  là người cầu nguyện nhiều, có sự công chính, dám nói lên chính kiến của mình chứ không theo số đông.

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=GSxvhLcduU0