http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10 tháng 1 năm 2019 – Đấng Chào Đón Mọi Người

Đấng Chào Đón Mọi Người

Đọc: Công vụ 10:34–38

Chúng ta cùng học Lời của Chúa mỗi ngày để chúng ta ghi khắc trong lòng và làm theo. Chúa luôn chào đón mọi người, chúng ta thì sao?

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=kYnVhIk-oPs