http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 11 tháng 02 năm 2019 – Dâng Vinh Quang Cho Chúa

Dâng Vinh Quang Cho Chúa

Sự Vinh Quang luôn thuộc về Chúa, Ngoài Chúa chúng ta không làm được chi hết!
Giê rê mi 9: 23-26:

23 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự
khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình;
24 Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta
là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên
đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.

25 Đức Giê-hô-va phán: Nầy, ngày đến, bấy giờ ta sẽ phạt
mọi kẻ chịu cắt bì mà lòng chưa cắt bì: 26 tức là Ê-díp-tô, Giu-đa, Ê-đôm,con cháu Am-môn, Mô-áp, và hết
thảy những dân cạo tóc màng tang và ở nơi đồng vắng. Vì mọi dân tộc đều không
cắt bì, còn cả nhà Y-sơ-ra-ên chẳng cắt bì trong lòng.
Tặng quý Ông Bà Anh Chị Em 2 câu Kinh Thánh:
Giăng 15:5
Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái;vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.
Luca 17:10
Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm.

Kinh Thánh học thêm: Mathiơ
6:2 Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.
6:5 Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. (f)
6:16 Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=o69Hf7E4dIE