http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 11 tháng 07 năm 2019 – Bóng Đá Và Người Chăn Chiên

Bóng Đá Và Người Chăn Chiên

Kinh Thánh nền tảng: Giăng 10:11–15

11 Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.
12 Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó, nếu thấy muông sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn; muông sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc.
13 Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên.
14 Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta,

15 cũng như Cha biết ta, và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình.

 • Chúng ta có tin rằng Chúa đang chăn dắt cuộc đời chúng ta? Sao còn lo lắng? (C11,14,15)
 • Chúng ta đang chăn bầy nhỏ chính là gia đình của mình, nhóm nhỏ, ban nghành hay Hội Thánh của mình, vậy chúng ta là người chăn hiền lành hay người chăn dữ chăn thuê.( giận hờn, lỗi phải, bỏ chiên, đòi hỏi…) C 12,13.
 • Chúng ta có quen tiếng Chúa hay không, quen tiếng chiên của bầy nhỏ chúng ta hay không?
  “Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư?” (2Co 11:29)
  Chúng ta dùng Lời Chúa, áp dụng Lời Chúa như thế nào? Có phải đã thành thói quen trên môi miệng?
  Hát thánh ca, nói… theo thói quen không thật lòng tức là nói dối.
  “Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm.” (Mat 15:8)
  “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. “(Mat 7:21)

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=eXx70FbkDbk