http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 11 tháng 08 năm 2019 – “Cho Dù”

“Cho Dù”

Kinh Thánh nền tảng: Ha-ba-cúc 3:17-19

17 Cho dù cây vả sẽ không nứt lộc nữa,Vườn nho ngưng ra trái,Cây ô-liu bị thất mùa, Ruộng đồng không sinh sản lương thực, Bầy chiên bị dứt khỏi ràn, Và không có bầy bò trong chuồng nữa,
18 Con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va;Con vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con.
19 Chúa Giê-hô-va là sức mạnh của con,Ngài làm cho chân con giống như chân hươu, Giúp con bước đi trên các đỉnh cao.

Ý nghĩa của từ “Cho Dù”: Chúng ta vẫn kết ước làm một điều gì đó dù hoàn cảnh hay điều kiện thay đổi.

  • Trong Kinh Thánh có ai đã nói điều này?
  • Giop (Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài; Nhưng ta sẽ binh vực tánh hạnh ta trước mặt Ngài. (Giop 13:15)
  • Phi-e-rơ (Phi-e-rơ cất tiếng thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. (Mat 26:33)
  • Ha-ba-cúc

– Phao Lô khuyên Ti-mô-thê (hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. (2Ti 4:2)

  • Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. (Es 1:18)

* Có điều nào trong cuộc sống đang làm cho bạn lui đi trong đức tin? Có điều gì cản trở để bạn không thưa được với Chúa rằng cho dù…

  • Câu chuyện người đàn bà ngợi khen Chúa!
  • A Minh Trần
  • Chúng ta có yêu mến, tin cậy Chúa để chúng ta có thể nói với Chúa như Giop đã nói không?

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=Y-nIDuGGmGE