http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 11 tháng 09 năm 2019 – Tốt Hơn Bao Giờ Hết

Tốt Hơn Bao Giờ Hết

Kinh Thánh nền tảng: II Cô-rinh-tô 4:16–5:9

16 Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng,dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.
17 Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên,
18 bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.

1 Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra.
2 Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm nầy, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời,
3 miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần truồng.
4 Bởi chưng chúng ta ở trong nhà tạm nầy, than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi.
5 Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời, đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta.
6 Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể nầy thì cách xa Chúa
7 vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.
8 Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn.
9 Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.

10 Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt.

Mục đích của bài học giúp cho chúng ta nhận biết được cuộc đời này là tạm, dẫu có đau buồn thử thách, cơ thể suy yếu hư nát thì sẽ qua đi nhanh chóng, chúng ta có một cuộc đời sau tức là sự sống đời đời Chúa ban cho. Từ đó chúng ta sẽ quên lửng mọi sự để nhắm mục đích mà chạy.

Chúng ta nhìn lại nan đề của anh em chúng ta, của chính chúng ta,

  • Em Quyên, Em Nữ, Em Ly Gan, Em Hằng, Bảo Tiền, k pă Thứ, A k pèn,Em Tới, ngay cả Lợi và Cô chú Anh Chị Em.
    Tại sao có nhiều nan đề quá vậy? chẳng phải Chúa cho chúng ta bài học trước đây rồi sao? Nan đề luôn luôn có. Vì Chúa biết chúng ta sẽ gặp thử thách hoạn nạn nên Chúa đem chúng ta lại với nhau, để chúng ta không cô đơn, không chiến đấu một mình. Và để chúng ta nhìn thấy sự hiện diện của Chúa.
    Bài học hôm qua nói ” Chẳng sợ tai họa nào” rồi em Quyên gặp tai họa liên tiếp đến, chẳng phải Chúa đã dạy ” chẳng sợ tai họa nào” sao? Nhưng rồi sáng hôm nay Chúa phán “ Tốt Hơn Bao Giờ Hết ” Chẳng phải Chúa muốn nói rằng ” Ta đang ở bên con, những điều đó là tốt cho con, vì con biết rằng con đang được đổi mới, đó là dấu hiệu cho con biết con thuộc về Ta, con là chiên của Ta, Ta đang chăn dắt con”.
    Chẳng phải mấy ngày trước Chúa lại cho chúng ta bài học về “Chúa là người chăn hiền lành” sao?

Chúa biết tất cả và Ngài đang tể trị. cảm tạ ơn Chúa!

Chúng ta có nhìn thấy nan đề bủa vây cho chúng ta và anh em chúng ta không? Chúng ta có ngã lòng không? Vậy nan đề đó ích lợi gì cho chúng ta? C 16-18
Chúng ta cũng đã được Chúa dạy qua một bài học về đời sau, Chúa sắm sẵn trời mới đất mới vô cùng tốt đẹp cho chúng ta và sẽ trở lại để đón chúng ta cùng ban thưởng cho chúng ta. Vậy chúng ta có vui mừng chịu đựng những sự đau buồn tạm này không?
Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ, là Hội thánh, mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. (Co 1:24)
Khi nghe những anh em nói lên nan đề, nói thật là Lợi quặn thắt, nghe rất mệt, Lợi hỏi Chúa. Chúa ơi tại sao, tại sao ai đến với nhóm học Kinh Thánh chung với con đều gặp nan đề. Thì Chúa trả lời qua bài học sáng nay. “Ta biết trước nên ta mới đem các con lại với nhau, còn sẽ thêm nhiều người đến nữa, vì các con cần ta”. tạ ơn Chúa!

Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn,vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. (Gia 1:2,3).

Xin xem Eph 6:12-19

Chúng ta có thấy “tốt hơn bao giờ hết” chưa?

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=7v9eXzPWqWs