Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 11...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 11 tháng 10 năm 2017

55
0
http://baigiangtinlanh.com
Mặt trời hai cánh

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Mặt Trời Hai Cánh

Đọc: Ê-sai 38:1–8 |

[Giê-hô-va Đức Chúa Trời] phán thế nầy: ‘Ta đã nghe lời cầu nguyện của con và thấy nước mắt con. Nầy, Ta sẽ cho con sống thêm mười lăm năm nữa.’ Ê-sai 38:5

Một chiếc ấn cổ bằng đất sét nằm yên suốt 5 năm trong một phòng kho của Học viện Khảo cổ Giê-ru-sa-lem. Sau khi đào được chiếc ấn ở dưới chân tường thành cổ phía nam Giê-ru-sa-lem, việc xem xét phân tích ban đầu không chứng minh được tầm quan trọng của vật thể gần 3.000 năm tuổi này. Nhưng sau đó, một nhà nghiên cứu đã cẩn thận xem xét kỹ lưỡng những ký tự trên chiếc ấn và đã có một khám phá hết sức quan trọng. Những chữ khắc trên đó được viết bằng tiếng Hy Bá Lai cổ ghi rằng: “Thuộc về Ê-xê-chia [con trai của] A-cha, vua Giu-đa.”

Ở giữa chiếc ấn là biểu tượng mặt trời có hai cánh, xung quanh có hai hình ảnh tượng trưng cho sự sống. Các nhà khảo cổ khám phá ra chiếc ấn này tin rằng vua Ê-xê-chia đã bắt đầu sử dụng chiếc ấn này để tượng trưng cho sự gìn giữ của Chúa sau khi Ngài chữa lành ông khỏi căn bệnh hiểm nghèo (Ês. 38:1–8). Ê-xê-chia đã nài xin Chúa chữa lành cho ông. Và Chúa đã đáp lời. Ngài cũng cho ông một dấu hiệu đảm bảo rằng Ngài sẽ thực hiện lời hứa: “Nầy, Ta sẽ làm cho bóng mặt trời đã chiếu xuống các bậc của đồng hồ mặt trời của A-cha lui lại mười bậc” (c.8).

Những dữ kiện liên quan đến di vật khảo cổ này cho chúng ta một sự nhắc nhở đầy khích lệ rằng những con người trong Kinh Thánh, cũng như chúng ta, đã học cách kêu cầu Chúa, Đấng lắng nghe khi chúng ta kêu xin Ngài vùa giúp. Và ngay cả khi những lời đáp của Ngài không phải là điều chúng ta mong muốn và trông đợi, chúng ta vẫn có thể tin chắc rằng Ngài luôn thương xót và đầy năng quyền. Đấng sắp đặt cho sự chuyển động của Mặt Trời chắc chắn cũng hành động trong tấm lòng chúng ta.

Lạy Chúa kính yêu, Ngài thật cao cả và quyền năng, nhưng Ngài luôn chăm sóc con. Xin giúp con tin cậy nơi quyền năng và tình yêu của Ngài, và biết tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài luôn luôn.
Hãy kêu cầu Chúa; Ngài đang muốn lắng nghe bạn.

bởi Poh Fang Chia

CHÚ GIẢI

Ê-xê-chia, tên của người có nghĩa là “người mà Đức Giê-hô-va đã làm cho mạnh sức,” là con của vua A-cha (II Các vua 18:1), một trong những vị vua tồi tệ nhất của đất nước Giu-đa ngày xưa. Ê-xê-chia kế vị cha mình, trị vì trong hai mươi chín năm. Bỏ qua tấm gương tồi tệ của vua cha, Ê-xê-chia đã học theo ông cố mình là vua Ô-xia. Ảnh hưởng chính của vua Ê-xê-chia là làm một người cải cách thuộc linh. Một phần trong cuộc cải cách này là ông đã hủy phá “con rắn đồng” (xem Dân số ký 21:4-9). Điều đã từng là biểu tượng của sự chữa lành trong thời Môi-se giờ đây trở nên hình tượng để họ thờ lạy. Thời trị vì của vua Ê-xê-chia đã trải qua một cuộc đổi mới thuộc linh mang lại ảnh hưởng sâu rộng trên toàn đất nước (phỏng theo Easton’s Bible Dictionary).

Đức Chúa Trời trân trọng sự trung tín của Ê-xê-chia và đã tỏ lòng thương xót, đáp lời cầu xin để chữa lành cho ông. Bạn đã kinh nghiệm Chúa đáp lời ra sao khi bạn kêu cầu cùng Ngài?

shares