http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 12 tháng 05 năm 2019 – Tình Yêu Không Ngừng

Tình Yêu Không Ngừng

Kinh Thánh nền tảng:
Lu-ca 15:1-7

1 Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Jêsus đặng nghe Ngài giảng.
2 Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lằm bằm mà nói rằng: Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi, và cùng ăn với họ!
3 Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ nầy:
4 Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao?
5 Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai;
6 đoạn, về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất.
7 Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn.

Câu 1,2:
Thái độ của chúng ta khi đến với Chúa như thế nào?
Khiêm cung, ý thức mình không ra chi để nghe tiếng phán dạy của Ngài hay chúng ta kiêu ngạo cho rằng mình là người công bình, bắt bẽ, chê bai, chỉ nghe để soi mói tìm lỗi.
Câu 3-6:
Chúng ta từng là ngững con chiên đi lạc được Chúa tìm và cứu về.
Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. (Es 53:6)
Câu 7:

  • Chúa vui mừng khi có người trở lại cùng Ngài.
    Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy; ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi. (Gi 10:16)
  • Chúng ta tiếp nối công việc chúa giao cho trên đất này.
    Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người. (Mac 16:15)
  • Mỗi Con dân Chúa là một chứng nhân.
  • Góp phần cầu nguyện, dâng hiến, làm chứng.

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=BS_spqgTrFU