Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 1 năm 2018

39
0
http://baigiangtinlanh.com
Hòa Nhập

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 12 tháng 1 năm 2018

Hòa Nhập

Đọc: Ma-la-chi 3:13-18 |

Bấy giờ, những người kính sợ Đức Chúa Trời nói chuyện với nhau, và Đức Giê-hô-va để ý lắng nghe. Ma-la-chi 3:16

Lee là một nhân viên siêng năng và đáng tin cậy, anh đang làm việc trong ngân hàng. Nhưng anh thường thấy lạc lõng khi sống bày tỏ đức tin của mình. Điều này thể hiện qua những việc thực tế, chẳng hạn như anh rời khỏi phòng giải lao khi đồng nghiệp bàn luận những chuyện không đứng đắn. Trong một buổi học Kinh Thánh, anh chia sẻ với những người bạn rằng: “Tôi e là tôi đang đánh mất cơ hội thăng chức vì không hòa nhập với mọi người.”

Các tín hữu trong thời tiên tri Ma-la-chi cũng đối diện với thách thức tương tự. Họ đã được trở về từ chốn lưu đày và đền thờ đã được xây lại, nhưng họ lại hoài nghi về kế hoạch của Chúa cho tương lai của mình. Một số người Y-sơ-ra-ên nói rằng: “Phụng sự Đức Chúa Trời thật là vô ích! Chúng tôi tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, thì có lợi gì? Nay, chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phước; những kẻ làm ác không những được phát đạt, mà họ còn thách thức Đức Chúa Trời và được thoát khỏi!” (Mal. 3:14-15).

Làm thế nào để chúng ta đứng vững vì danh Chúa trong một nền văn hóa cho rằng chúng ta sẽ thua thiệt nếu không trở nên giống như họ? Những người trung tín trong thời của Ma-la-chi đã đáp lại thách thức đó bằng cách gặp gỡ những tín hữu có cùng mối quan tâm để khích lệ nhau. Ma-la-chi đã chia sẻ chi tiết quan trọng này với chúng ta: “Đức Giê-hô-va để ý lắng nghe” (c.16).

Chúa quan tâm chăm sóc tất cả những ai kính sợ và tôn kính Ngài. Ngài không kêu gọi chúng ta sống giống thế gian nhưng kéo chúng ta lại gần Ngài hơn mỗi ngày khi chúng ta khích lệ nhau. Hãy cùng khích lệ nhau trung tín với Chúa!

Lạy Chúa, xin giúp chúng con cứ khích lệ nhau trung tín với Ngài trong thế giới vô tín này.
Đức tin được thử nghiệm để chúng ta tin cậy vào sự thành tín của Chúa.

bởi Poh Fang Chia |

CHÚ GIẢI

Lời tiên tri của Ma-la-chi là một kết luận phù hợp cho phần Kinh Thánh Cựu Ước. Lời tiên tri này thách thức tình trạng của dân Y-sơ-ra-ên sau khi trở về từ chốn lưu đày và dự ngôn về Đấng Mê-si-a sẽ đến. Chương 1 và 2 là một loạt những lời khiển trách sự ngang bướng của dân Chúa, dẫn đến lời công bố: “Các ngươi đã làm phiền Đức Giê-hô-va bởi những lời nói mình” (2:17). Trước tình trạng tâm linh dời đổi của dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời đã ban một lời hứa giải cứu. Ma-la-chi 3:1 chép: “‘Nầy, Ta sai sứ giả của Ta đến để dọn đường trước mặt Ta, và Chúa mà các con tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài; tức là sứ giả của giao ước mà các con trông mong. Kìa, Ngài đang đến!’ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” Sứ giả đó là Giăng Báp-tít, là người dọn đường cho Chúa Jêsus – Đấng Mê-si-a mà dân Y-sơ-ra-ên trông đợi đã lâu (Mat. 11:10). Ngay cả khi chúng ta thất tín thì Đức Chúa Trời vẫn thành tín.

Sự thành tín của Chúa khích lệ bạn trung tín thế nào?

Bill Crowder

 

shares