Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 12...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 12 tháng 5 năm 2017

36
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 12 tháng 5 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Đấng An Ủi

Đọc: Giăng 16:7–15 |

Khi Thần Chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý. Giăng 16:13

Khi lên máy bay đến một thành phố cách nơi tôi ở hàng ngàn dặm để đi học, tôi đã cảm thấy rất lo lắng và cô đơn. Nhưng trong suốt chuyến bay, tôi nhớ đến lời Chúa Jêsus đã hứa với các môn đồ về sự hiện diện của Đức Thánh Linh, là Đấng An Ủi.

Các môn đồ của Chúa Jêsus chắc hẳn cảm thấy bối rối khi Ngài nói với họ rằng: “Ta đi là ích lợi cho các con” (Giăng 16:7). Làm thế nào những người đã từng chứng kiến các phép lạ Ngài làm cũng như lắng nghe Ngài dạy dỗ lại trở nên tốt hơn khi không có Ngài ở bên? Nhưng Chúa Jêsus đã nói với họ rằng nếu Ngài đi, thì Đấng An Ủi—là Đức Thánh Linh—sẽ đến.

Trong những giờ cuối cùng trên đất, Chúa Jêsus đã có dịp chia sẻ với các môn đồ (“Bài Giảng Chia Tay” trong Giăng 14–17) để giúp họ hiểu được sự chết và sự thăng thiên của Ngài. Trọng tâm của buổi nói chuyện này chính là sự kiện Đức Thánh Linh, là Đấng An Ủi sẽ đến (14:16–17), là Đấng sẽ ở với họ (15:15), dạy dỗ họ (c. 26), làm chứng cho họ (c. 26) và dẫn dắt họ (16:13).

Chúng ta, những người đã mặc lấy đời sống mới do Chúa ban cho, cũng nhận được món quà là Thánh Linh của Chúa ở với chúng ta. Chúng ta nhận lãnh rất nhiều điều từ Ngài: Ngài cáo trách chúng ta về tội lỗi của mình và giúp chúng ta ăn năn. Ngài đem sự an ủi đến khi chúng ta đau đớn, Ngài ban sức lực để chịu đựng những gian khổ, Ngài ban sự khôn ngoan để hiểu sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, Ngài ban hy vọng và đức tin, Ngài cũng ban cho tình yêu thương để chúng ta chia sẻ. Chúng ta nên vui mừng vì Chúa Jêsus đã ban Đấng An Ủi cho chúng ta.

Lạy Cha Thiên Thượng, Ngài đã sai Con Một của Ngài đến để cứu con, và ban Thánh Linh Ngài đến để an ủi và cáo trách con. Nguyện Chúa được tôn cao khi con cảm tạ về sự tốt lành và tình yêu thương của Ngài
Thánh Linh ngự trong lòng những người theo Chúa Jêsus.
CHÚ GIẢI: Khi Chúa Jêsus an ủi các môn đồ trước sự kiện Ngài sẽ chịu đóng đinh và Ngài sẽ thăng thiên (trở về trời để ngồi bên hữu Đức Chúa Cha), Chúa Jêsus phán rằng Ngài phải đi để Đức Thánh Linh sẽ đến. Các môn đồ không biết Đức Thánh Linh, vậy làm thế nào họ được an ủi khi Ngài đến? Chúa Jêsus đã cho họ biết. Thánh Linh sẽ tiếp tục những gì Chúa Jêsus đã bắt đầu. Ngài sẽ mang đến sự cáo trách tội lỗi, sự công chính và sự phán xét. Ngài không chỉ nhân danh Chúa Jêsus mà phán với các môn đồ, nhưng Ngài cũng sẽ phán với họ mọi lời Chúa Jêsus đã phán (Giăng 16:13-15). Thánh Linh sẽ ở với họ theo một cách đặc biệt mà Chúa Jêsus không thể. Dù họ đi đâu, đi chung hoặc đi riêng, thì Thánh Linh—và chính Chúa Jêsus—đều sẽ ở cùng họ.
shares