http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 13 tháng 03 năm 2019 – Làm Người Vô Gia Cư

Làm Người Vô Gia Cư

Kinh Thánh nền tảng:
Hê-bơ-rơ 2:9-18

Ơn Cứu Rỗi Lớn Lao
1 Vì vậy chúng ta cần phải chú ý kỹ càng về những gì chúng ta đã nghe, kẻo chúng ta bị trôi giạt đi mất. 2 Vì nếu sứ điệp do các thiên sứ rao truyền chắc chắn phải xảy ra, và mọi vi phạm và sự bất tuân đã nhận lấy hình phạt đích đáng, 3 thì làm thế nào chúng ta có thể tránh khỏi hình phạt khi chúng ta thờ ơ với ơn cứu rỗi cực kỳ quan trọng dường ấy? Ơn cứu rỗi ấy đã được Chúa rao
truyền trước tiên, và đã được xác thực cho chúng ta bằng những người nghe. 4 Ðức Chúa Trời còn chứng thực cho ơn cứu rỗi ấy bằng những dấu kỳ, những phép lạ, những việc quyền năng, và những ân tứ Ðức Thánh Linh theo thánh ý Ngài.Ðức Chúa Jesus Hạ Mình Ðể Cứu Chúng Ta 5Vì Ngài không đặt thế giới sẽ đến, mà chúng ta đang nói đây, dưới quyền các thiên sứ. 6 Nhưng có người đã làm chứng ở đâu đó rằng, “Con người là gì mà Ngài nhớ đến nó?
Con của loài người là chi mà Ngài quan tâm đến nó?7 Ngài đã làm cho nó thấp hơn các thiên sứ một ít;Ngài đội cho nó vinh hiển và tôn trọng.8 Ngài khiến muôn vật phục dưới chân nó. Khi bắt muôn vật phục dưới nó, Ngài không chừa một vật nào không phục dưới nó, mặc dù hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật đều phục dưới nó. 9 Ngược lại chúng ta thấy Ðức Chúa Jesus đã bị làm thấp hơn các thiên sứ một ít, nay được đội mão chiến thắng với vinh hiển và tôn trọng vì Ngài đã chịu đau đớn của sự chết, để bởi ân sủng của Ðức Chúa Trời, Ngài có thể nếm trải sự chết vì mọi người.10 Thật là phù hợp khi Ðức Chúa Trời, Ðấng dựng nên muôn vật và muôn vật hiện hữu vì Ngài, vì muốn đưa muôn vàn con cái đến nơi vinh hiển đã làm cho Ðấng Dẫn Ðầu họ vào hưởng ơn cứu rỗi trở nên hoàn toàn khi trải qua sự đau đớn. 11 Vì Ðấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều là con của một Cha; vì lẽ đó Ngài không thẹn gọi họ là các em, 12 như có chép rằng, Con sẽ rao truyền danh Chúa cho các em con;Con sẽ ca tụng Ngài ở giữa hội chúng.13 Và rằng,Tôi sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài. Lại nữa, Nầy, tôi đây với các con cái Ðức Chúa Trời đã ban cho tôi. 4 Thế thì vì các con đều cùng chung một huyết nhục, nên Ngài cũng mang cùng một huyết nhục giống như họ, để qua sự chết của chính mình, Ngài có thể hủy diệt kẻ cầm quyền của sự chết là Ác Quỷ, 15 và giải thoát những người vì sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. 16 Vì rõ ràng rằng không phải Ngài đến để giúp đỡ các thiên sứ, nhưng để giúp đỡ dòng dõi của Áp-ra-ham. 17 Vì vậy Ngài phải trở nên giống như các em mình trong mọi phương diện, để có thể trở thành một vị Thượng Tế thương xót và thành tín trong sự thờ phượng Ðức Chúa Trời, hầu chuộc tội cho dân. 18 Vì chính Ngài đã bị cám dỗ trong khi chịu đau đớn, nên Ngài có thể giúp đỡ những người đang bị cám dỗ.

 1. Chúng ta có cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho chúng ta qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu hay không?
  Luca 22:44-46.
  44 Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất.
  45 Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đương ngủ mê vì buồn rầu. 46 Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện, để cho khỏi sa vào sự cám dỗ.
 2. Chúng ta có sẳn sàng rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến hay không?
  Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. (1Co 11:26)
  Hãy đi; nầy, ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói. (Lu 10:3)
 3. Chúng ta hứa với Chúa điều gì trong kỳ lễ Chúa chịu thương khó phục sinh năm nay.

Ông Bà Anh Chị Em Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=My3C7b6negU&t=2s