http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 13 tháng 04 năm 2019 – Chúa Có Ở Đó Không?

Chúa Có Ở Đó Không?

Kinh Thánh nền tảng:
Xuất-ê-dip-tô-ký 3: 11-14

11 Môi-se bèn thưa rằng: Tôi là ai,dám đi đến Pha-ra-ôn, đặng dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô?
12 Đức Chúa Trời phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi; nầy là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi: Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi nầy.
13 Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Nầy, tôi sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì tôi nói với họ làm sao?
14 Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng tự hữu hằng hữu ; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.

  • Nhận biết mình chẳng ra gì(C11)
  • Nhận biết Chúa là Đấng tể trị, làm chủ và sai phái. Nhận biết Chúa qua Sự Thờ Phượng Chúa trong chính sự hiện diện của Ngài.(C12)
  • Muốn biết Chúa nhiều hơn, rõ hơn ( C13 )
  • Vâng theo lời dạy của Chúa.
    Hình về nhưng điều cần có cho Cơ Đốc Nhân trưởng thành.
    Lời làm chứng của Lợi.

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=QWLXx7WiBXg