http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 13 tháng 05 năm 2019 – Hòn Đá Mong Đợi

Hòn Đá Mong Đợi

Kinh Thánh nền tảng:
Phục truyền 34:1-5

Có điều nào mà Ông Bà Anh Chị Em cầu nguyện Chúa chưa cho mà mình tin là Chúa sẽ cho dù khi chúng ta về với Chúa không?
Có điều nào mà chúng ta thấy quá tốt cho mình nhưng Chúa không cho? Tâm trạng chúng ta khi đó thế nào?

Bài học từ Môi-se
Trung tín:
Ông đã hoàn thành trách nhiệm Chúa giao, trung tín cho đến chết.
Thuận phục.
Người nói: Ngày nay ta được một trăm hai mươi tuổi; không thể đi ra đi vào nữa; và Đức Giê-hô-va có phán cùng ta rằng: ngươi không đi ngang qua sông Giô-đanh nầy đâu. (Phu 31:2)
Phục 32:
51 bởi vì tại giữa dân Y-sơ-ra-ên, các ngươi đã phạm tội cùng ta, nơi nước Mê-ri-ba tại Ca-đe, trong đồng vắng Xin, và vì các ngươi không tôn ta thánh giữa dân Y-sơ-ra-ên.
52 Quả thật, ngươi sẽ thấy xứ ở trước mặt mình, nhưng không được vào trong xứ ấy mà ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên.Ông không hề nài nỉ Chúa, càng không sao nhãn công việc Chúa. Vẫn khích lệ, an ủi, chúc phước cho dân sự.
-Chúng ta ngày nay được dạy nhiều, học Lời Chúa nhiều nhưng dường như nhiều quá nên trở nên xem thường, hay nhìn vào những kết quả trước mắt trong đời này rồi buồn, chán nản, thậm chí oán trách Chúa nữa.
-Chúng ta phải vâng theo ý Chúa, chấp nhận những kết quả mà Chúa cho mình, vui nhìn phước hạnh trong tương lai.

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=-xhFqzqCsJ0