http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 13 tháng 06 năm 2019 – Chỉ Là Cậu Bé Digan

Chỉ Là Cậu Bé Digan

Kinh Thánh nền tảng: I Phi-e-rơ 2:4-10

1 Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian giảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành,
2 thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn,
3 nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. 4 Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời,
5 và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời.
6 Vì trong Kinh thánh có chép rằng: Nầy, ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quí báu; Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ.
7 Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin, thì là đá quí;nhưng cho những kẻ không tin, thì Hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra, Bèn trở nên đá góc nhà, là Đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã;
8 họ bị vấp đá đó, vì không vâng phục Đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi.
9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;
10 anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót.

 • Có bao giờ chúng ta mặc cảm tự ti khi nhóm lại hay sinh hoạt? Cảm thấy mình không bằng người khác, bị xem thường…
 • Chúng ta cần làm gì?
 • Ăn năn từ bỏ đều mình sai phạm. C1
 • Ham thích học Lời Chúa C2
 • Cầu nguyện, tìm kiếm Chúa. C3,C4
 • Không tự ti nữa C6
 • Ý thức được địa vị của mình. C7
 • Mạnh mẽ rao truyền danh Chúa C9
 • Chúng ta có anh em, có Hội Thánh, trên hết tất cả là chúng ta có Chúa! C10
 • “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy,ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Mat 28:19,20)
  “Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.” (Gi 14:18)
  “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.” (Gi 14:26)

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=gJbCT4gm1-g