http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 13 tháng 09 năm 2019 – Dù Làm Việc Gì

Dù Làm Việc Gì

Kinh Thánh nền tảng: Châm Ngôn 16:1–9

1 Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người; Còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến.
2 Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng.
3 Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, Thì những mưu ý mình sẽ được thành công.
4 Đức Giê-hô-va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài; Đến đỗi kẻ ác cũng vậy, để dành cho ngày tai họa.
5 Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt.
6 Nhờ sự nhân từ và chân thật tội lỗi được chuộc; Và bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va người ta xây bỏ điều ác.
7 Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va,Thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người.
8 Thà ít của mà có sự công bình, Hơn là nhiều hoa lợi với sự bất nghĩa cặp theo.
9 Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.

Mục đích của bài học cho chúng ta biết chỉ ở trong sự dẫn dắt của Chúa chúng ta mới thật sự được khôn ngoan và khi đó mọi việc chúng ta làm đều thành tựu, từ đó chúng ta biết phó thác đường lối mình cho Chúa.

Ai viết Châm ngôn?
Sa-lô-môn
“Châm-ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, Vua Y-sơ-ra-ên: (Ch 1:1)
Sa-lô-môn khôn ngoan như thế nào?

 • Trước và sau chẳng ai bằng,rất giàu có, bởi sự khôn ngoan đó do Chúa ban.
  “nầy,ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến đỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang. (1Vua 3:12)
  29 Đức Chúa Trời ban cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan, sự thông sáng
  rất cao,cùng lòng rộng rãi như cát trên bờ biển. 30 Sự khôn ngoan của Sa-lô-môn trổi hơn sự khôn ngoan của mọi
  người phương đông, và sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô. 31 Người khôn ngoan hơn mọi người,khôn ngoan hơn Ê-than, người Ếch-ra-hít, hơn Hê-man, Canh-côn, và Đạt-đa, là các con trai Ma-hôn; danh tiếng người đồn ra trong các dân tộc chung quanh.
  32 Người nói ba ngàn câu châm ngôn, và làm một ngàn năm bài thơ.
  33 Người luận về cây cối, từ cây bá hương của Li-ban cho đến chùm kinh giới mọc ra nơi vách; người cũng có luận về loài vật, chim,loài côn trùng, và cá.

34 Có kẻ từ các dân tộc đến nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, và các vua ở thế gian mà đã nghe nói về sự khôn ngoan của người, đều sai sứ đến.

 • Nhưng chúng ta xem người khôn ngoan ấy nói gì:
 • Ai mới thật sự là Đấng khôn ngoan và làm cho kết quả?
  C1,2,3
  . Chúng ta dù khôn ngoan đến đâu vẫn là giới hạn.
 • Người khôn ngoan trên đất là người biết làm sao?
  C3,C6.
  . Chúng ta cầu nguyện, trình dâng những công việc của chúng ta, ao ước của chúng ta cho Chúa, trao phó hết cho Chúa.
  . Ăn năn tiếp nhận sự cứu chuộc của Chúa!
  . Kính sợ Chúa, xây bỏ khỏi điều ác.
 • Lợi ích của người biết nhờ cậy Chúa:
  C3,6,7,9
  . Sẽ nhận được kết quả tốt trong sự ban cho của Chúa!
  . Được cứu chuộc, được Chúa đem ra khỏi con đường ác( được Chúa bảo vệ).
  . Được sự hòa thuận, hòa bình.
  . Được sự dẫn dắt của Chúa!
  . Được sống đời đời với Chúa!
 • Nguy hiểm hay hậu quả khi chúng ta đi theo ý riêng, tội lỗi:
  C4,5,8.
  . Tai họa, hư mất đời đời.
  . Chịu Chúa phạt, Nhận sự thất bại.
  . Gặp sự bất nghĩa
 • Chúng ta có nhận thấy phước hạnh khi chúng ta theo Chúa? cũng như hậu quả khi theo tội lỗi ý riêng, chúng ta chọn bên nào? hãy bước đi theo sự dạy dỗ của Lời Chúa!

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=bnRNOmEkXWA