http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 03 năm 2019 – Không Gì So Sánh Được

Không Gì So Sánh Được

Kinh Thánh nền tảng:
Sáng-thế-ký 29: 31-35

31 Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sanh sản; còn
Ra-chên lại son sẻ. 32 Lê-a thọ thai, sanh một con trai, đặt tên Ru-bên; vì nói rằng: Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi; bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi. 33 Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai, đặt tên Si-mê-ôn; vì nói rằng: Đức Giê-hô-va có nghe biết tôi bị ghét, nên cho thêm đứa nầy.34 Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai; nàng rằng:Lần nầy chồng sẽ dính díu cùng tôi, vì tôi đã sanh cho người ba con trai; bởi cớ đó, đặt tên là Lê-vi. 35 Nàng thọ thai nữa, sanh một con trai, và nói rằng:Lần nầy tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va; vì cớ ấy, đặt tên là Giu-đa. Đoạn, nàng thôi thai nghén.

  • Chúa đoái xem đến chúng ta.
    Qua việc chúng ta thấy Chúa Lê-a ít được thương yêu.
  • Sự gian dối toan tính làm điều sai trái, tranh giành,suy tính của loài người không mang lại kết quả tốt.
  • Ta không thể tự giải quyết nan đề mà chỉ bởi Chúa cho mà thôi.
  • Con cái là cơ nghiệp của Chúa ban cho, đừng thiên dị trong tình cảm.

Ông Bà Anh Chị Em Học Cùng Lợi Tại Link Sau: https://www.youtube.com/watch?v=yMN91dfBZjY&t=2s