http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 14 tháng 04 năm 2019 – Hy Vọng Được Phục Hồi

Hy Vọng Được Phục Hồi

Kinh Thánh nền tảng:
Giăng 5: 1-8

1 Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem, 2 Số là, tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một cái ao, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa, xung quanh ao có năm cái vòm cửa. 3 Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại xuội nằm tại đó rất đông,(chờ khi nước động; 4 vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động; lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bịnh gì, cũng được lành).(f) 5 Nơi đó, có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm. 6 Đức Chúa Jêsus thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán: Ngươi có muốn lành chăng? 7 Người bịnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động;lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. 8 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. 9 Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Vả, bấy giờ là ngày Sa-bát.

  • Chúa biết hết mọi nan đề, mọi nhu cầu của chúng ta. Ngài muốn chúng ta thưa với Ngài rằng:” Lạy Chúa con muốn Chúa giúp con vượt qua khó khăn, lại Chúa con muốn Chúa giúp con với nhu cầu của chính con.
  • Tại sao không ai giúp đỡ? Tại sao có nan đề, có nhu cầu mà không ai giúp, phải chăng nan đề do tội lỗi của chúng ta. Hãy xin Chúa chỉ ra và giúp.
  • Tại sao không giúp đỡ ai? Có phải vì tôi chưa có khả năng giúp ai hết? Không? Cầu thay, nâng đỡ, khích lệ là những việc ai cũng có thể làm cho người khác. Vậy tại sao chúng ta không làm. Xin Chúa giúp cho chúng ta.Ô

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=fcI3jI8CKog