http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 14 tháng 05 năm 2019 – Phê Bình Cách Nhân Từ

Phê Bình Cách Nhân Từ

Kinh Thánh nền tảng:
Giăng 4:7-15, 28-29

7 Một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy cho ta uống. 8 Vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. 9 Người đàn bà Sa-ma-ri thưa rằng: Ủa kìa! Ông là người Giu-đa, mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Sa-ma-ri sao?
10 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời, và biết người nói: “Hãy cho ta uống”là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống. 11 Người đàn bà thưa: Hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? 12 Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng nầy lại cho chúng tôi, chính người uống giếng nầy, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa, vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? 13 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; 14 nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho
sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.
15 Người đàn bà thưa: Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa.

28 Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành,nói với người tại đó rằng: 29 Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?

 • Cô Chú Anh Chị Em đã có lần nào đó phê bình, góp ý cho ai chưa?
 • Có lần nào mà chúng ta góp ý cách khéo léo và anh em vui vẻ thay đổi chưa?
 • Lúc đó tâm trạng của chúng ta ra sao?
 • Vui lắm! Cảm động, chính mình được khích lệ.
 • Có lần nào mình lỡ lời chê, rồi cảm thấy hối hận khi cảm nhận được người ta buồn, giận?
 • Tâm trạng của chúng ta?
 • Buồn, hối hận
 • Có lần nào Cô Chú Anh Chị Em bị chê đến nổi về nhà buồn hiu luôn chưa?

Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. (Mat 7:2)

 • Góp ý, phê bình không phải là xét đoán.
  Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm. (Ch 15:1)
 • Góp ý là sao?
 • riêng tư.
 • giữ kín.

Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! (Mat 5:9)

Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. (Mat 18:15)

 • Xét đoán là sao?
 • Định tội người khác
  Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. (Mat 7:1)

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=iY1TmqdcyUk