http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Cứ Tiếp Tục

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 03 năm 2019 – Cứ Tiếp Tục

Cứ Tiếp Tục

Kinh Thánh nền tảng:
Ê-díp-tô ký 10:21-29

21 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời,hầu cho trên xứ Ê-díp-tô có sự tối tăm dày đến đỗi người ta rờ đụng đến được. 22 Vậy, Môi-se giơ tay mình lên trời, bèn có sự tối tăm rất dày trong ba ngày tại xứ Ê-díp-tô; 23 trong ba ngày đó người ta không thấy nhau được, không ai nhớm khỏi chỗ mình được. Nhưng trong chốn dân Y-sơ-ra-ên ở thì có ánh sáng cho họ. 24 Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se mà phán rằng: Hãy đi hầu việc Đức Giê-hô-va;con trẻ các ngươi đi theo nữa; chỉ bầy chiên và bò ở lại thôi. 25 Nhưng Môi-se tâu rằng: Chính bệ hạ hãy cấp cho chúng tôi các con sinh và vật chi dùng làm của lễ thiêu để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi.26 Các bầy lục súc sẽ theo chúng tôi nữa, không còn để lại một móng chân nào; vì chúng tôi sẽ dùng mấy con thú đó mà hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Chúng tôi biết vật chi dùng để thờ phượng Đức Giê-hô-va, chỉ khi nào sẽ đến nơi đó. 27 Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, nên người không khứng cho dân Y-sơ-ra-ên đi. 28 Pha-ra-ôn nói rằng: Hãy lui ra khỏi ta cho rảnh!Khá giữ mình đừng thấy mặt ta nữa, vì ngày nào ngươi thấy mặt ta thì sẽ chết! 29 Môi-se bèn nói rằng: Bệ-hạ nói phải lắm; tôi chẳng hề thấy mặt bệ hạ nữa đâu.
I. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.

 • Tại sao Chúa làm Pha-ra-ôn và quần thần cứng lòng?
  Xuất 10:1-2:
  1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi đến Pha-ra-ôn, vì ta đã làm rắn lòng người và lòng quần thần, để làm cho các dấu lạ của ta tỏ ra
  giữa họ, 2 hầu cho ngươi thuật cùng con và cháu mình những công việc to tát ta đã làm trên dân Ê-díp-tô, các dấu lạ ta đã làm giữa vòng họ, đặng các ngươi biết rằng ta là Đức Giê-hô-va.
 1. Hầu cho họ có chuyện để thuật lại cho con cháu những việc Chúa đã làm.
 • Chúa để những khó khăn bày ra trước mắt chúng ta để chúng ta nhờ cậy Ngài và Ngài hành động để chúng ta có cớ cảm tạ ơn Chúa và có chuyện để mà kể lại làm chứng lại cho người khác và cho chính con cháu của mình. VD như Chúa cho Lợi tin Chúa trong sự bắt bớ để có chuyện kể cho mọi người ngày nay.
 • Muốn được như vậy chúng ta cần phải dấn thân, không thể ngồi không rồi đòi Chúa ban phép lạ. Môi-se phải đến ra mắt Pha-ra-ôn. Dù ông có thể bị giết.
 • Chúng ta có thật sự tin Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời không?
 1. Hầu cho họ được thịnh vượng:
  Xuất 11:2-3
  2 Vậy, hãy nói cùng dân sự và dặn rằng mỗi người bất luận nam hay nữ phải xin kẻ lân cận mình những đồ bằng bạc và bằng vàng. 3 Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mặt người Ê-díp-tô;
  Môi-se cũng là một người rất tôn trọng trong xứ Ê-díp-tô, trước mắt quần thần của Pha-ra-ôn và trước mắt dân ấy.
  Xuất 12 :31-36
  31 Trong đêm đó, Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Hai ngươi và dân Y-sơ-ra-ên hãy chờ dậy, ra khỏi giữa vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va, như các ngươi đã nói. 32 Cũng hãy dẫn bò và chiên đi, như lời các ngươi đã nói, và cầu phước cho ta nữa. 33 Người Ê-díp-tô thúc giục dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mau mau, vì nói rằng: Chúng ta đều chết hết! 34 Vậy, dân sự đều đem bột nhồi rồi chưa men đi, và bọc những thùng nhồi bột trong áo tơi vác lên vai mình. 35 Vả, dân Y-sơ-ra-ên có làm y theo lời Môi-se đã dặn, xin người Ê-díp-tô những đồ bằng bạc và bằng vàng cùng áo xống. 36 Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ê-díp-tô, nên họ bằng lòng cho; và dân Y-sơ-ra-ên lột trần người Ê-díp-tô vậy.
  Dân sự đã rời khỏi Ê-díp-tô trong sự giàu có.
 • Chúng ta vượt qua sự khó khăn, khó khăn trở ngại là luôn luôn có, nhưng khi chúng ta vượt qua trong sự tể trị và giúp đỡ của Chúa chúng ta được bội phần hơn. Dân sự Chúa ngày xưa chẳng cần làm gì chỉ cần tin cậy vào Chúa thôi. Họ không hề trách Môi-se là sao ông làm vậy nhỡ chúng ta bị giết hết thì sao? Hay Môi-se không bao giờ hỏi Chúa là con đi vào gặp Pha-ra-ôn vậy nhỡ con bị giết thì sao?
 • Chúng ta có thái độ nào khi Chúa giao việc cho chúng ta. Hay khi chúng ta hặp khó khăn thử thách?
  Luca 10:3
  Hãy đi; nầy, ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói.
  I Cô-rinh-tô 15:58
  Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi,hãy vững vàng chớ rúng động,
  hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.

Ông Bà Anh Chị Em Học Cùng Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=STVqPBaNYVs&t=5s