Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 05 năm 2018

57
0
http://baigiangtinlanh.com
Chúa Đang Hành Động

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 05 năm 2018

Chúa Đang Hành Động

Đọc: Hê-bơ-rơ 13:20-21

Cầu xin Đức Chúa Trời… thực hiện điều đẹp ý Ngài trong chúng ta qua Đức Chúa Jêsus Christ. Hê-bơ-rơ 13:20-21

Tôi hỏi vài người bạn: “Gần đây, bạn đã thấy Chúa hành động như thế nào?” Một người trả lời: “Tôi thấy Ngài hành động khi tôi đọc Kinh Thánh mỗi sáng; tôi thấy Ngài hành động khi Ngài giúp tôi đối diện mỗi ngày mới; tôi thấy Ngài hành động khi tôi biết rằng Ngài ở với tôi trên mọi bước đường – tôi nhận biết Ngài đã giúp tôi đối diện với những thách thức và ban cho tôi sự vui mừng.” Tôi thích câu trả lời của anh ấy vì nó cho thấy rằng qua Lời Chúa và sự hiện diện của Đức Thánh Linh, Chúa ở gần và hành động trong những người yêu mến Ngài.

Cách Chúa hành động trong những người theo Ngài là một điều mầu nhiệm mà trước giả thư Hê-bơ-rơ đề cập đến khi ông kết thúc bức thư bằng những lời chúc phước: “Cầu xin Đức Chúa Trời… thực hiện điều đẹp ý Ngài trong chúng ta qua Đức Chúa Jêsus Christ” (Hêb. 13:20-21). Với lời kết này, trước giả đã củng cố sứ điệp thiết yếu của bức thư – đó là Chúa sẽ trang bị cho con dân Ngài để họ theo Ngài và Chúa sẽ hành động trong họ và qua họ vì vinh quang của Ngài.

Sự hành động của Chúa trong đời sống có thể khiến chúng ta kinh ngạc; có thể là chúng ta tha thứ cho ai đó đã làm điều xấu với mình, hoặc kiên nhẫn với người mà chúng ta thấy khó để kiên nhẫn. “Đức Chúa Trời bình an” (c.20) rải tình yêu và sự bình an của Ngài trong và qua chúng ta. Gần đây, bạn đã thấy Chúa hành động như thế nào?

Lạy Chúa Jêsus Christ, Ngài trang bị cho con để làm công việc Ngài vì vinh quang Ngài. Hôm nay, xin mở mắt con để con hiểu Ngài kêu gọi con theo Ngài như thế nào.
Chúa hành động trong và qua những người theo Ngài.

bởi Amy Boucher Pye |

CHÚ GIẢI

Trong Hê-bơ-rơ 13:20, Chúa Jêsus được gọi là “Đấng Chăn Chiên Lớn.” Chúng ta thấy hình ảnh người chăn chiên được sử dụng trong suốt Kinh Thánh. Trong Thi Thiên 23, một trong những phân đoạn Kinh Thánh được yêu thích nhất, Đức Chúa Trời được nhắc đến như là “Đấng chăn giữ”. Trong Sáng thế ký 48, hình ảnh này cũng được sử dụng để mô tả Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên: “Lạy Đức Chúa Trời mà tổ phụ con là Áp-ra-ham và Y-sác đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn dắt con từ khi mới ra đời cho đến ngày nay, là Thiên Sứ đã cứu con khỏi mọi tai họa, xin Chúa ban phước cho hai đứa trẻ nầy.

Bằng hình ảnh vô cùng lạ lùng, sách Khải huyền nói về sự chăm sóc và chăn giữ của Đức Chúa Trời, là Đấng ngồi trên ngai (xem 7:5) và Chiên Con: “Vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn giữ và dẫn họ đến những suối nước sự sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt họ” (c.17).

Giữa Sáng thế ký và Khải huyền, các nhà thơ (Thi. 80:1), tiên tri (Ês. 40:11) và sứ đồ (I Phi. 5:4) cũng đã sử dụng ẩn dụ tuyệt vời này để nhấn mạnh sự chăm sóc đầy nhân từ của Chúa đối với những người thuộc về Ngài.

Arthur Jackson

shares