http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 15 tháng 08 năm 2019 – Những Món Đồ Trong Túi Của Lincoln

Những Món Đồ Trong Túi Của Lincoln

Kinh Thánh nền tảng: Rô-ma 15:1-6

1 Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình.
2 Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt.
3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình, như có chép rằng: Lời của những kẻ nguyền rủa Chúa đã đổ trên mình tôi.
4 Vả,mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy.
5 Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ;
6 để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.

 • C1: Khi nào mới được gọi là “kẻ mạnh”
 • Khi chúng ta là người có đức tin đang trung tín bước theo Chúa. Mạnh mẽ về tinh thần, sức khỏe ( mạnh về thuộc linh và thuộc thể)
 • Khi chúng ta biết và làm theo nhiều điều Chúa dạy.
 • Học hỏi và hiểu biết nhiều sự dạy dỗ của Chúa để giúp đỡ người khác.
 • Biết quan tâm nâng đỡ người khác.
 • “kẻ kém sức” là sao?
 • Về sức khỏe yếu thuộc thể nhất về thuộc linh.
  Bỏ nhóm (không giữ sự nhóm lại)
 • Không nhận biết Chúa, làm theo ý riêng, không nhờ cậy Chúa.
  Làm việc Chúa còn lơ là không hết lòng.
  Chúng ta thích làm người nào? Có thể chúng ta là “kẻ kém sức” so với người này mà lại là “kẻ mạnh” so với người khác cho nên hãy gánh vác cho nhau. Đừng ai chỉ là ” kẻ kém sức” mà hãy mong mình được làm “kẻ mạnh”.
 • “Kẻ lân cận” là người bên cạnh chúng ta. Chúng ta có sống một đời sống làm gương tốt hay không?

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=DLK8Q87gn1c