Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 15 tháng 9 năm 2017

106
0
http://baigiangtinlanh.com
Cha của anh tên gì

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 14 tháng 9 năm 2017

Cha Của Anh Tên Gì?

Đọc: Giăng 8:39-47 |

Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Giăng 1:12

Khi tôi đi mua điện thoại di động ở Trung Đông, người ta hỏi tôi một số câu điển hình như: tên, quốc tịch, địa chỉ. Nhưng sau đó, khi nhân viên bán hàng điền thông tin vào phiếu, anh ta hỏi tiếp: “Cha của anh tên gì?” Câu hỏi đó khiến tôi ngạc nhiên, và thắc mắc tại sao lại phải cần đến tên cha. Trong văn hóa của tôi, biết tên cha không quan trọng, nhưng ở đây thì điều đó cần thiết để nhận diện ra tôi. Trong một số nền văn hóa, nguồn gốc tổ tiên rất quan trọng.

Dân Y-sơ-ra-ên cũng tin vào tầm quan trọng của nguồn gốc tổ tiên. Họ đã rất tự hào về tổ phụ Áp-ra-ham, thậm chí họ còn cho rằng khi thuộc dòng dõi của Áp-ra-ham, thì họ nghiễm nhiên trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Họ quan niệm rằng tổ tiên của họ có nối kết với gia đình thuộc linh của họ.

Nhiều trăm năm sau, khi Chúa Jêsus nói chuyện với người Do Thái, Ngài chỉ ra rằng quan điểm trên không đúng. Họ có thể nói rằng Áp-ra-ham là tổ tiên trên đất của họ, nhưng nếu họ không yêu mến Ngài – Đấng mà Cha sai đến – thì họ không thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời.

Điều này cũng áp dụng cho chúng ta ngày nay. Chúng ta không thể chọn gia đình trên đất nầy, nhưng chúng ta có thể quyết định gia đình thuộc linh mà mình sẽ thuộc về. Nếu chúng ta tin vào danh Chúa Jêsus, thì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyền trở nên con của Ngài (Giăng 1:12).

Ai là cha thuộc linh của bạn? Bạn đã quyết định theo Chúa Jêsus chưa? Hãy để hôm nay là ngày mà bạn tin nhận Chúa Jêsus để nhận sự tha thứ tội lỗi và trở nên một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời.

Chúa ơi, Ngài là Cha Thiên Thượng đời đời của con. Cảm ơn Ngài đã ban Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của con.
Đức Chúa Trời là Cha Đời Đời của chúng ta.

bởi Keila Ochoa | 

CHÚ GIẢI

Người Y-sơ-ra-ên trong thời Chúa Jêsus có nhiều anh hùng thời Cựu Ước, nhưng có ba người vượt trội hơn những người còn lại. Đa-vít là vị vua vĩ đại, là người đã thiết lập thành Giê-ru-sa-lem và ổn định vương quốc. Môi-se là người lãnh đạo đã nhận luật pháp của Đức Chúa Trời. Ông là công cụ Chúa dùng để giải cứu và dẫn dân Y-sơ-ra-ên đến ngưỡng cửa đất hứa. Nhưng anh hùng xưa nhất là Áp-ra-ham – tổ phụ đức tin và là người mà nhờ đức tin được kể là công chính. Tuy nhiên, Chúa Jêsus vượt trổi hơn di sản đức tin vĩ đại này, vì thông qua Ngài chúng ta được trở nên con cái của chính Đức Chúa Trời.

shares