http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 16 tháng 11 năm 2018 – Cảm Tạ Chúa Vì Chính Ngài

Cảm Tạ Chúa Vì Chính Ngài

Đọc: Thi Thiên 95:1-7

Chúng ta hãy đến trước mặt Chúa với lòng cảm tạ… Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vĩ đại. Thi Thiên 95:2-3

 

Giữa hàng ngàn những lời ý nghĩa được in trên các tấm thiệp, có lẽ một trong những câu cảm động nhất là: “Cảm ơn vì đã là chính bạn.” Nếu bạn nhận tấm thiệp như vậy, bạn sẽ biết rằng người đó quan tâm đến bạn không phải vì bạn đã làm điều gì lớn lao cho họ, nhưng vì chính con người của bạn.

Tôi tự hỏi liệu câu nói đó có bày tỏ cho chúng ta một trong những cách tốt nhất để nói lời “cảm ơn” đối với Chúa hay không. Chắc chắn rồi, nhiều lần khi Chúa can thiệp vào đời sống chúng ta cách rõ ràng, và chúng ta nói: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã cho con có công việc này.” Nhưng thường thì chúng ta chỉ cần nói đơn giản: “Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài là chính Ngài.”

Đó là ý nghĩa đằng sau những câu Kinh Thánh như I Sử ký 16:34: “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.” Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng thiện lành và yêu thương. Và Thi Thiên 7:17: “Con sẽ cảm tạ Đức Giê-hô-va về sự công chính của Ngài.” Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng thánh khiết. Và “Chúng ta hãy đến trước mặt Chúa với lòng cảm tạ… vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vĩ đại” (Thi. 95:2-3). Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời Toàn năng của cõi hoàn vũ này.

Ngài là chính Ngài. Đó là lý do đáng để chúng ta dừng lại để ngợi khen, cảm tạ Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài là chính Ngài!

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng yêu thương chúng con và đón nhận tình yêu của chúng con dành cho Ngài. Cảm ơn Ngài vì mọi điều khiến Ngài thật tuyệt mỹ. Chúng con tôn ngợi Ngài với lòng kinh sợ bằng bài ca và lời nói của chúng con.

Có vô số lý do để chúng ta cảm tạ Chúa, bao gồm bản tính của Ngài!
bởi Dave Branon

CHÚ GIẢI
Trong Thi Thiên 95, trước giả thi thiên kinh ngạc trước sự kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc mà ông yêu mến. Đức Chúa Trời là “Vầng Đá cứu rỗi của chúng ta”; không gì có thể cất đi nền tảng vững chắc mà Ngài dành sẵn cho chúng ta bởi tình yêu Ngài (c.1). Mặc dù trước giả thi thiên biết rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng vì sống trong một nền văn hóa đa thần nên ông tuyên bố rằng Đức Chúa Trời của ông vượt trên hết các thần (c.3). Sự kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa thúc đẩy trước giả kêu gọi mọi tín hữu cúi xuống mà thờ lạy Chúa và nhận biết chúng ta giống như chiên ở trong sự chăm sóc của Người chăn yêu thương.

Làm sao để chúng ta ca ngợi Chúa vì sự sáng tạo kỳ diệu và tình yêu vô hạn của Ngài?

Dennis Fisher