http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 03 năm 2019 – Đứng Với Lòng Can Đảm

Đứng Với Lòng Can Đảm

Kinh Thánh nền tảng:
Phục truyền 31:1-8

1 Môi-se đến giảng cho cả Y-sơ-ra-ên những bài sau nầy. 2 Người nói: Ngày nay ta được một trăm hai mươi tuổi; không thể đi ra đi vào nữa; và Đức Giê-hô-va có phán cùng ta rằng: ngươi không đi ngang qua sông Giô-đanh nầy đâu. 3 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đi đầu ngươi, Ngài sẽ diệt
các dân tộc ở đằng trước ngươi, và ngươi sẽ nhận được xứ chúng nó; Giô-suê sẽ đi trước ngươi, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. 4 Đức Giê-hô-va sẽ đãi chúng nó như Ngài đã đãi Si-hôn và Óc,
vua dân A-mô-rít, và xứ chúng nó mà Ngài đã hủy phá. 5 Đức Giê-hô-va sẽ phó chúng nó cho các ngươi, và các ngươi phải đãi chúng nó tùy theo lịnh ta đã truyền cho. 6 Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó: vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.
7 Đoạn, Môi-se gọi Giô-suê, nói cùng người tại trước mặt cả Y-sơ-ra-ên mà rằng: Hãy vững lòng bền chí; vì ngươi sẽ vào với dân nầy trong xứ
mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ họ, và ngươi sẽ chia xứ cho họ. 8 Chánh Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi,
chẳng lìa khỏi ngươi,chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, và chớ kinh khủng.
Giô-suê 1: 8-9
8 Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. 9 Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.

  • Người ở lại lo lắng khi người lãnh đạo ra đi.
  • Nên nhớ Chúa luôn ở cùng, những gì đã đạt được đều là do Chúa.
  • Lúc nào đó chúng ta rơi vào một trường hợp kinh khủng hãy nhớ bài học này, Chúa luôn bên cạnh.
  • Người lãnh đạo ra đi lo lắng cho người ở lại.
  • Tài sản để lại quan trọng nhất là chính Chúa.

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Qua Link Sau: https://www.youtube.com/watch?v=LkD-NuunMj0