Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 07 năm 2018

38
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 07 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 17 tháng 07 năm 2018

Tôi Không Làm Được

Đọc: I Cô-rinh-tô 1:26–31

Như thế, luật pháp là người hướng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, để bởi đức tin chúng ta được xưng công chính. Ga-la-ti 3:24

Một sinh viên đang chán nản than vãn: “Tôi không làm được!” Trên trang giấy, anh chỉ nhìn thấy dòng chữ nhỏ xíu, những ý tưởng khó hiểu và hạn nộp đã đến gần. Anh cần thầy giúp đỡ.

Có lẽ chúng ta cũng đã trải qua nỗi tuyệt vọng tương tự khi đọc Bài Giảng Trên Núi của Chúa Jêsus. “Hãy thương yêu kẻ thù nghịch” (Mat. 5:44). Nóng giận cũng tệ hại như tội giết người (c.22). Dâm dục tương đương với tà dâm (c.28). Và nếu chúng ta dám nghĩ rằng mình đủ sức sống theo những tiêu chuẩn này thì lại đụng phải câu này: “Thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện” (c.48).

Oswald Chambers nói: “Bài Giảng Trên Núi gây nên sự tuyệt vọng.” Nhưng ông nhìn nhận bài giảng đó thật tốt lành vì tại “chỗ tuyệt vọng đó, chúng ta sẵn lòng đến với [Chúa Jêsus] như những kẻ nghèo đói cần nhận điều gì đó từ Ngài.”

Đức Chúa Trời thường hành động trong cách trái ngược với lẽ thường, những ai biết mình không thể tự làm được gì lại nhận ân sủng của Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết: “Trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời nầy… Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan” (I Cô. 1:26–27).

Trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Đấng là Giáo Sư Lớn cũng là Cứu Chúa của chúng ta. Khi chúng ta lấy đức tin đến với Ngài, thông qua Thánh Linh Ngài, chúng ta được hưởng sự “công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc” của Ngài (c.30), ân sủng và quyền năng để sống cho Ngài. Đó là lý do Ngài phán: “Phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!” (Mat. 5:3).

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã ban phước cho những người nghèo khó trong tâm linh, những người than khóc và những người đói khát sự công chính của Ngài. Ngài là sự công chính của chúng con!
Nhờ Đức Chúa Con, chúng ta được vui hưởng sự sống trong vương quốc Đức Chúa Trời.

bởi Tim Gustafson 

CHÚ GIẢI

Kinh Thánh ghi lại rất nhiều câu chuyện về việc Đức Chúa Trời sử dụng những người yếu đuối, ít khả năng hoặc thiếu sót để thực hiện mục đích của Ngài. Trong số những người ấy có Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Môi-se, Ra-háp, Ghi-đê-ôn và Phi-e-rơ. Đức Chúa Trời đã chọn Áp-ra-ham già nua và người vợ son sẻ của ông để làm “cha [và mẹ] của nhiều dân tộc” (Sáng. 17:5). Ngài đã dùng Y-sác, người thiên vị (25:27-28) và Gia-cốp, kẻ lừa gạt để tiếp tục dòng dõi ấy (25:29-34; 27:1-29). Chúa đã kêu gọi Môi-se miễn cưỡng, một kẻ sát nhân trên đường chạy trốn để dẫn dắt dân Ngài ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập (Xuất. 2:11-15; 14:1-31). Chúa đã chọn kỹ nữ Ra-háp để giấu các thám tử tại Giê-ri-cô (Giôs. 2) và cho bà có mặt trong gia phả của Chúa Jêsus (Mat. 1:5); Ngài đã kêu gọi Ghi-đê-ôn, người luôn sợ hãi để làm quan xét và giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi dân Ma-đi-an (Quan. 6-8); và Ngài đã chọn Phi-e-rơ, một ngư phủ bộc trực làm môn đồ của Ngài (Mat. 16:22). Đức Chúa Trời vẫn dùng những người thiếu sót—là bạn và tôi—để hoàn thành những mục đích của Ngài.

Alyson Kieda

shares