Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 17...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 17 tháng 5 năm 2017

57
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 17 tháng 5 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Sống Với Sư Tử

Đọc: Đa-ni-ên 6:19–28 |

Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và tồn tại đời đời. Đa-ni-ên 6:26

Khi tôi đi thăm viện bảo tàng tại Chicago, tôi có dịp nhìn thấy những con sư tử dũng mãnh của Ba-by-lôn. Có một bức bích họa lớn vẽ một con sư tử có cánh với dáng vẻ rất dữ tợn. Nó đại diện cho thần Ishtar, nữ thần tình yêu và chiến tranh của người Ba-by-lôn, con sư tử đó là hình mẫu của 120 con sư tử tương tự khác được đặt trên một con đường ở Ba-by-lôn trong những năm 604–562 TC.

Các sử gia cho rằng sau khi người Ba-by-lôn chiếm được thành Giê-ru-sa-lem, những người Hê-bơ-rơ bị bắt làm phu tù đã nhìn thấy những con sư tử này trong thời gian họ ở tại vương quốc của vua Nê-bu-cát-nết-sa. Các sử gia còn cho rằng có thể một số người Y-sơ-ra-ên tin rằng thần Ishtar đã đánh bại Đức Chúa Trời của họ.

Đa-ni-ên là một trong những người Hê-bơ-rơ bị bắt làm phu tù, ông không nghi ngờ Đức Chúa Trời như một số người Y-sơ-ra-ên khác. Suy nghĩ của ông về Chúa không đổi và ông vẫn vững vàng tin cậy Chúa. Ông cầu nguyện một ngày ba lần cách công khai, ngay cả khi biết rằng điều đó đồng nghĩa với việc bị ném vào hang sư tử. Sau khi Chúa giải cứu Đa-ni-ên khỏi sư tử đói, vua Đa-ri-út đã nói rằng: “[Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên] là Đức Chúa Trời hằng sống và tồn tại đời đời… Ngài cứu rỗi và giải thoát” (Đa. 6:26–27). Lòng trung tín của Đa-ni-ên đã khiến ông ảnh hưởng trên cả những người lãnh đạo Ba-by-lôn.

Trung tín với Chúa ngay trong những áp lực và ngã lòng có thể khiến người khác ca ngợi danh vinh hiển của Ngài.

Lạy Chúa, xin thêm sức cho con để tiếp tục tin cậy Ngài trong những lúc ngã lòng. Xin giúp con kinh nghiệm tình yêu thương đời đời của Ngài và luôn gần bên Ngài.
Cuộc đời trung tín với Chúa sẽ truyền cảm hứng cho người khác.
CHÚ GIẢI: Đức tin can đảm của Đa-ni-ên đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Sự kiện ông được giải cứu không chỉ được vua ngoại bang công nhận là một phép lạ, mà còn khiến vua công khai tuyên bố về sự vĩ đại vô song của Đức Gia-vê. Bạn có cần sự can đảm để đối diện với thử thách hôm nay không? Bởi đức tin, hãy phó thác mọi điều cho Đức Chúa Trời thành tín.
shares