Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 11 năm 2017

65
0
Kinh Thánh hằng ngày
Trốn tìm

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 18 tháng 11năm 2017

Trốn Tìm

Đọc: Ê-xê-chi-ên 8

Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ! Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus Christ. I Phi-e-rơ 1:3

“Ba không thể thấy con được đâu!”

Khi trẻ con chơi “trốn tìm”, đôi khi chúng tin rằng mình đang trốn chỉ bằng cách bịt mắt lại. Nếu chúng không thể thấy bạn thì chúng cho rằng bạn không thể thấy chúng.

Người lớn dường như cũng ngây thơ như vậy, đôi khi chúng ta làm điều tương tự với Chúa. Khi chúng ta thấy mình có ước muốn làm điều gì đó mà biết là sai, chúng ta thường có xu hướng loại Chúa ra khi cố ý đi theo đường riêng của mình.

Tiên tri Ê-xê-chi-ên đã khám phá ra sự thật này qua khải tượng Chúa ban cho ông về dân chúng đang bị lưu đày ở Ba-by-lôn. Chúa phán với ông: “Con có thấy điều các trưởng lão nhà Y-sơ-ra-ên, mỗi người làm trong bóng tối, trong phòng chạm hình tượng của mình không? Vì họ nói rằng: ‘Đức Giê-hô-va không thấy chúng ta đâu’” (Êxê. 8:12).

Nhưng không có điều gì mà Chúa không thấy, và khải tượng của Ê-xê-chi-ên là bằng chứng về điều đó. Tuy nhiên, dù họ đã phạm tội, Chúa vẫn ban hy vọng cho dân Ngài khi họ ăn năn thông qua một lời hứa mới: “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt Thần mới trong các ngươi” (36:26).

Với chúng ta, Chúa đã đáp lại sự tuyệt vọng và sự nổi loạn của tội lỗi bằng sự thương xót của Ngài tại thập tự giá, trả hình phạt cuối cùng cho tội lỗi. Qua Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời không chỉ cho chúng ta một khởi đầu mới, mà Ngài còn hành động trong chúng ta để thay đổi tấm lòng chúng ta khi theo Ngài. Chúa thật tốt lành biết bao! Khi chúng ta bị hư mất và trốn trong tội lỗi mình thì Chúa đã đến gần qua Chúa Jêsus, Đấng “đã đến để tìm và cứu” chúng ta (Lu. 19:10; Rô. 5:8).

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài về lòng nhân từ của Ngài đối với con. Hôm nay, xin giúp con tìm kiếm Ngài và trung tín theo Ngài.
Chúa biết chúng ta cách trọn vẹn… và cũng yêu thương chúng ta nhiều như vậy.

bởi James Banks |

shares