Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 19...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 19 tháng 5 năm 2017

31
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 19 tháng 5 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Hãy Chuẩn Bị Cho Con Trẻ

Đọc: Thi thiên 78:1–8 |

Chúng ta sẽ… thuật lại cho thế hệ tương lai vinh quang của ĐỨC GIÊ-HÔ-VA cùng quyền năng Ngài, và các phép mầu mà Ngài đã làm. Thi thiên 78:4

Có một câu thường được thấy trên các trang mạng nuôi dạy con như sau: “Hãy chuẩn bị đứa trẻ cho con đường phía trước, chớ không phải dọn đường cho nó đi.” Thay vì cố gắng dẹp bỏ tất cả những trở ngại và dọn đường cho đứa trẻ, chúng ta nên trang bị cho con trẻ khả năng giải quyết những khó khăn mà nó sẽ gặp phải trên con đường phía trước.

Trước giả Thi Thiên viết: “Chúng ta sẽ… thuật lại cho thế hệ tương lai vinh quang của ĐỨC GIÊ-HÔ-VA cùng quyền năng Ngài, và các phép mầu mà Ngài đã làm. Ngài đã lập chứng ước… và truyền lệnh cho tổ phụ chúng ta phải dạy lại cho con cháu mình, để thế hệ tương lai… biết những điều đó và đến lượt họ, họ sẽ truyền lại cho con cháu mình” (Thi. 78:4–6). Mục đích của việc này là “hầu cho con cháu họ để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, không quên các công việc Ngài, nhưng gìn giữ các điều răn của Ngài” (c.7).

Hãy nghĩ về những ảnh hưởng thuộc linh mạnh mẽ mà người khác đã để lại trên chúng ta qua những điều họ nói và cách họ sống. Lời nói và đời sống của họ đã làm chúng ta chú ý và đã khơi dậy ngọn lửa khát khao trong chúng ta để bước đi theo Chúa Jêsus giống như họ.

Việc chia sẻ Lời Chúa và chương trình của Ngài trên đời sống chúng ta cho thế hệ tương lai vừa là một đặc ân tuyệt vời nhưng cũng là một trách nhiệm được ủy thác cho chúng ta. Dù cho phía trước con đường đời của chúng có là gì đi chăng nữa, thì chúng ta luôn muốn chúng sẵn sàng và được trang bị đầy đủ để đối diện với điều đó bởi sức của Chúa.

Lạy Cha Thiên Thượng, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và hướng dẫn của Ngài để chuẩn bị cho những đứa trẻ mà chúng con biết và yêu thương sẽ bước đi với Ngài trong đức tin.
Bằng lời nói và đời sống, hãy chuẩn bị cho con trẻ bước theo Chúa trên con đường phía trước.

CHÚ GIẢI:Thi thiên 78 là một “thi thiên mang tính lịch sử” (một thi thiên đầy những sự kiện lịch sử). Các thi thiên khác cũng mang tính lịch sử là Thi thiên 105-107, 114, 135 và 136. Trong Thi thiên 78, A-sáp thuật lại những sự kiện then chốt trong suốt 450 năm lịch sử, nhắc nhở người Do Thái rằng Đức Chúa Trời đã truyền cho họ dạy dỗ con cháu họ về Ngài hầu cho các thế hệ tương lai sẽ yêu mến và thờ phượng Ngài (c. 5-8). Khi lập giao ước với Áp-ra-ham, Chúa phán rằng Áp-ra-ham được chọn vì mục đích này: “để [Áp-ra-ham] truyền dạy con cái và dòng dõi người sau nầy gìn giữ đường lối của Đức Giê-hô-va” (Sáng. 18:19). Phục truyền luật lệ ký cũng nhấn mạnh rằng cha mẹ đã được giao cho bổn phận thiêng liêng và đặc ân thiên thượng là dạy dỗ con cái mình biết về Chúa (4:9; 6:6-9; 11:19-21).

Hãy tìm những cơ hội trong tuần này để nói chuyện với con cháu hoặc những người khác trong cuộc đời bạn về Chúa và Lời Ngài.

 

shares