Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21 tháng 11 năm 2017

59
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 21 tháng 11 năm 2017

Hạt Giống Trực Thăng

Đọc: Giăng 12:23-33

Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều. Giăng 12:24

Khi các con của tôi còn nhỏ, chúng thích cố bắt những “hạt giống trực thăng” rơi xuống từ cây phong bạc của hàng xóm. Mỗi hạt giống như một chiếc cánh. Cuối xuân, chúng xoay tròn trên mặt đất như những cánh quạt của trực thăng. Mục đích của hạt giống không phải là để bay, mà là để rơi xuống đất và mọc thành cây.

Trước khi Chúa Jêsus bị đóng đinh, Ngài phán với các môn đồ: “Giờ Con Người được tôn vinh đã đến… Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều” (Giăng 12:23-24).

Trong khi các môn đồ muốn Ngài được tôn làm Đấng Mê-si-a, thì Ngài lại đến để dâng mạng sống mình hầu cho chúng ta có thể được tha thứ và được biến đổi qua đức tin nơi Ngài. Là những người theo Chúa Jêsus, chúng ta nghe lời Ngài: “Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Nếu ai phục vụ Ta thì phải theo Ta; và Ta ở đâu, người phục vụ Ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai phục vụ Ta thì Cha Ta sẽ tôn quý người” (c.25-26).

Những “hạt giống trực thăng” có thể hướng chúng ta đến phép lạ của Chúa Jêsus, là Chúa Cứu Thế, Đấng đã chết để chúng ta có thể sống cho Ngài.

Lạy Chúa Jêsus, chúng con kinh ngạc trước tình yêu của Ngài. Hôm nay xin ban cho chúng con ân điển để hầu việc Ngài như lòng chúng con ao ước.
Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta dâng đời sống mình để hầu việc Ngài.

bởi David McCasland 

CHÚ GIẢI

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay xảy ra ngay sau khi Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn. Ngày hôm đó Chúa Jêsus đã cưỡi trên lừa con đi vào thành, trong khi đám đông là những người đến thành để dự Lễ Vượt Qua, trải những nhánh cây trên đường trước mặt Ngài và hô lớn: “Hô-sa-na! Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!” (Giăng 12:12-15). Mặc dù Chúa Jêsus đến như một vị vua, nhưng Ngài biết rằng những người tung hô Ngài đang chờ đợi một vị cứu tinh đến để giải phóng họ khỏi La Mã, chứ không phải một Đấng Cứu Rỗi sẽ chịu chết vì tội lỗi của họ. Ngài là hạt lúa mì phải chết đi để vương quốc Ngài có thể phát triển (c. 24).

shares