Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 22...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 22 tháng 2 năm 2017

113
0
baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 22 tháng 2 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Chúng tôi cũng sẽ mail xin phép, nhưng nếu không được phép tiếp tục thì chúng tôi sẽ không copy nữa, quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Ân Sủng Trọn Vẹn

Đọc: Ma-thi-ơ 5:43-48;
43 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. 44 Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, 45 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.
46 Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? 47 Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? 48 Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.
Giăng 8:9-11
9 Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời
10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy
11 Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. 12 Hãy vui vẻ,và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.
Đức Chúa Jêsus phán: “Ta cũng không kết án chị đâu; hãy đi, đừng phạm tội nữa. Giăng 8:11

Sự dạy dỗ về tiêu chuẩn tuyệt đối và ân sủng tuyệt đối của Chúa Jêsus dường như trái ngược nhau.

Chúa Jêsus không bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn tuyệt đối. Khi trả lời viên quan trẻ tuổi, Chúa Jêsus nói: “Thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện” (Ma-thi-ơ 5:48). Đối với chuyên gia kinh luật, là người hỏi Ngài điều răn lớn nhất là gì, Ngài nói: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (22:37). Chưa có ai làm được những điều răn này cách trọn vẹn.

Thế nhưng cũng chính Chúa Jêsus lại hứa ban ân điển tuyệt đối. Ngài tha thứ cho một người phụ nữ phạm tội ngoại tình, và một người nam tên là Sau-lơ, người nổi tiếng bắt bớ Cơ Đốc nhân. Ân điển thì vô điều kiện và dành cho mọi người, bao gồm cả những người đã đóng đinh Chúa Jêsus lên thập tự giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34).

Khi suy nghĩ về những tiêu chuẩn tuyệt đối của Chúa Jêsus, suốt nhiều năm tôi thấy mình thật không xứng đáng đến mức tôi quên mất ý niệm về ân sủng của Chúa. Tuy nhiên, khi tôi hiểu thông điệp hai mặt này, tôi đã quay trở lại và thấy sứ điệp ân sủng tràn ngập trong cuộc đời và lời dạy của Chúa Jêsus.

Ân sủng dành cho những kẻ vô vọng, những người nghèo khó, những tấm lòng tan vỡ, những ai không thể tự nỗ lực bằng sức riêng. Ân sủng dành cho tất cả chúng ta.

Lạy Cha, ân sủng của Ngài đã nhuần gội trên chúng con và làm chúng con kinh ngạc. Nguyện hôm nay chúng con sống như những người đã hưởng sự tha thứ hoàn toàn của Ngài và được phục hồi mối tương giao với Ngài.
Chúa Jêsus làm trọn những đòi hỏi hoàn hảo của luật pháp để rồi chúng ta có thể vui hưởng sự bình an trọn vẹn của ân điển Ngài.
CHÚ GIẢI: Cuộc đời của sứ đồ Phao-lô là một ví dụ khác về ân điển của Đức Chúa Trời. Vì quá khứ của mình, Phao-lô luôn xem mình là người không xứng đáng nhất trong số những người được nhận sự thương xót và ân điển của Chúa (1 Ti. 1:13–14). Mặc dầu ông được chọn để làm sứ đồ cho Dân Ngoại, nhưng ông cũng đưa ra một lý do khác khiến mình được chọn: “Sở dĩ ta nhận được ơn thương xót là để Đấng Christ Jêsus tỏ bày sự nhẫn nhục trọn vẹn của Ngài đối với ta, là tội nhân hàng đầu, dùng ta làm gương cho những ai sẽ tin Ngài để được sự sống đời đời” (c. 16). Chúa đã nghĩ đến bạn và tôi khi Ngài cứu sứ đồ Phao-lô, đó quả thật là điều đáng kinh ngạc. Nếu như Phao-lô, là tội nhân hàng đầu, vẫn có thể được cứu, thì tất cả những người khác đều có hy vọng được cứu. Không ai nằm ngoài ân điển và lòng thương xót của Chúa.
shares