Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 10 năm 2017

30
0
Anh em
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 23 tháng 10 năm 2017

Anh Em

Đọc: Sáng thế ký 33:1–11

Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Giăng 13:34

 

Anh em tôi cách nhau khoảng một tuổi, thường hay “cạnh tranh” nhau (đúng hơn là: chúng tôi hay đánh nhau). Bố hiểu. Vì bố cũng có anh em trai. Còn mẹ? Mẹ không hiểu lắm.

Câu chuyện của chúng tôi có thể phù hợp với sách Sáng thế ký, có thể được đặt tiêu đề là: Lược Sử Về Sự Cạnh Tranh Của Anh Em Ruột. Ca-in và A-bên (Sáng. 4); Y-sác và Ích-ma-ên (21:8–10); Giô-sép và các anh em trừ Bên-gia-min (đoạn 37). Nhưng nói về sự thù oán giữa anh em với nhau, khó có câu chuyện nào vượt qua Gia-cốp và Ê-sau.

Người em song sinh của Ê-sau đã lừa dối ông hai lần, vì thế ông muốn giết Gia-cốp (27:41). Hàng chục năm sau, Gia-cốp và Ê-sau đã giảng hòa (đoạn 33). Nhưng sự cạnh tranh lại tiếp diễn trong hậu tự của họ, những người đã trở thành dân tộc Ê-đôm và Y-sơ-ra-ên. Khi dân Y-sơ-ra-ên chuẩn bị vào Đất Hứa, dân Ê-đôm đến gặp họ cùng với quân đội và những lời đe dọa (Dân. 20:14–21). Nhiều năm sau, khi cư dân thành Giê-ru-sa-lem trốn chạy khỏi thế lực ngoại xâm, dân Ê-đôm đã tàn sát những người tị nạn (Áp. 1:10–14).

Thật vui mừng vì Kinh Thánh không chỉ chứa đựng những câu chuyện đau buồn về sự đổ vỡ nhưng còn có câu chuyện về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus đã biến đổi mọi điều, Ngài bảo với các môn đồ: “Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau” (Gi. 13:34). Rồi Ngài bày tỏ cho chúng ta điều đó có nghĩa là gì bằng cách chết thay cho chúng ta.

Khi anh em tôi lớn lên, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau. Đó là điều đẹp ý Chúa. Khi chúng ta đáp ứng với sự tha thứ của Ngài, thì ân điển của Ngài có thể biến những tranh cạnh giữa anh em với nhau thành tình yêu thương anh em.

Lạy Chúa, chúng con mời Ngài biến đổi những mối liên hệ của chúng con bằng tình yêu chữa lành của Ngài.
Sự cạnh tranh giữa anh em với nhau là điều tự nhiên. Tình yêu của Đức Chúa Trời là siêu nhiên.

bởi Tim Gustafson |

CHÚ GIẢI

Hơn hai mươi câu nói có từ “lẫn nhau” trong Tân Ước kêu gọi chúng ta quan tâm đến nhu cầu của người khác. Chúng ta được thách thức phải yêu thương, cầu nguyện, phục vụ, yên ủi và tha thứ cho nhau.

Tuần này, bạn sẽ tìm những cách để bày tỏ tình yêu và ân điển đến người khác thông qua Thánh Linh của Ngài chứ?

shares