http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 25 tháng 08 năm 2019 – Ngạc Nhiên Bởi Sự Khôn Ngoan

Ngạc Nhiên Bởi Sự Khôn Ngoan

Kinh Thánh nền tảng: I Cô-rinh-tô 1:18-25

17 Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-têm đâu,nhưng để rao giảng Tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích.
18 Bởi vì lời giảng về thập tự giá,thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời.
19 Cũng có lời chép rằng: Ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, Tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết.
20 Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu?Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không?
21 Vì, tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy.
22 Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan,
23 thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại;

24 Song le, về những người được gọi,bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. 25 Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta.

 • Mục đích của bài học cho chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta là một Đức Chúa Trời vô cùng vĩ đại, loài người không thể nào hiểu được hết. khi nhận thức được rồi chúng ta sống khiêm nhường, đi ra rao truyền danh Chúa, sự cứu chuộc của Chúa cho mọi người.
 • Câu 17: “Kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích” nghĩa là sao”
 • Chúng ta không rao truyền Phúc Âm thì chúng ta vô tình làm cho “thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích”
 • Chúng ta tìm sự cứu rỗi qua sự khôn ngoan và việc làm ở đời này, thậm chí chúng ta cố gắng làm chứng theo ý riêng mà mình cho là khôn ngoan.
  C 18: Vì sao người chưa biết Chúa thường hay xem những điều chúng ta làm chứng là rồ dại?
 • Vì họ chưa nhận được sự sáng của Chúa.
 • Cho rằng việc Chúa bị đóng đinh là một thất bại.
 • Cho rằng không thờ cúng tổ tiên là bất hiếu.
 • Chúng ta sẽ giải thích thế nào?
 • Người chết không thể trở về.
 • Người chết không thể ăn đồ cúng.
 • Cúng mới là bất hiếu.
 • Tranh chấp tài sản, quyền lực.
  Kết luận: Chúng ta có nhận biết Chúa là Đấng khôn ngoan hay không? Chúng ta có nhận biết tình yêu vĩ đại của ngài qua sự chết của Chúa Giê-xu hay không? Chúng ta có điều gì muốn nói với Chúa hay không?

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=R_tbacDGZmw