Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 28...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 28 tháng 7 năm 2017

64
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hàng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 28 tháng 7 năm 2017

Được Tha Thứ!

Đọc: I Giăng 1:1-10 |

Con lầm đường như chiên lạc lối; xin Chúa tìm kiếm đầy tớ Ngài. Thi thiên 119:176

Thỉnh thoảng, bạn tôi là Norm Cook hay tạo bất ngờ cho gia đình mình khi đi làm về. Anh bước qua cửa trước và la to: “Mọi người đã được tha thứ!” Không phải mọi người trong gia đình mắc lỗi với anh và cần sự tha thứ của anh. Anh đang nhắc mọi người rằng cho dù họ đã phạm tội trong suốt ngày vừa qua nhưng nhờ ân điển của Chúa, họ đã được tha thứ hoàn toàn.

Sứ đồ Giăng nói về ân điển thế này: “Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau, và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, tẩy sạch mọi tội của chúng ta. Nếu chúng ta nói mình không có tội [không xu hướng về tội lỗi] thì chúng ta tự lừa dối mình, và chân lý không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính” (I Giăng 1:7-9).

“Bước đi trong ánh sáng” là một hình ảnh ẩn dụ nói về việc theo Chúa Jêsus. Sứ đồ Giăng khẳng định việc noi theo gương Chúa Jêsus với sự giúp đỡ của Thánh Linh là dấu hiệu cho thấy chúng ta đồng dự với các sứ đồ trong mối thông công đức tin. Chúng ta là những Cơ Đốc nhân đích thực. Tuy nhiên, ông nói tiếp, đừng để bị lừa dối: Đôi khi chúng ta sẽ có những lựa chọn sai lầm. Dù vậy, ân điển được ban cho dư dật: Chúng ta có thể nhận lấy sự tha thứ mình cần.

Chúng ta không hoàn hảo mà chỉ được Chúa Jêsus tha thứ mà thôi! Đó là điều cần ghi nhớ cho ngày hôm nay.

Lạy Chúa, con biết mình thậm chí không đến gần được với sự toàn hảo. Đó là lý do con cần Ngài và sự thanh tẩy của Ngài trong đời sống con. Con sẽ bị hư mất nếu thiếu Ngài.
Hãy canh giữ tấm lòng bạn để không lầm lạc khỏi đường lối khôn ngoan của Chúa.

bởi David H. Roper | 

shares