Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29 tháng 10 năm 2017

37
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hàng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29 tháng 10 năm 2017

Bảng Ghi Nhớ Đáng Tin Cậy

Đọc: Phục truyền luật lệ ký 1:21–33

Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban đất nầy cho anh em… Đừng sợ hãi hay nản lòng. Phục truyền 1:21

Trước khi vợ chồng tôi đầu phục đời sống mình cho Đấng Christ, chúng tôi đã từng nghiêm túc nghĩ đến việc ly dị. Nhưng sau khi cam kết yêu mến và vâng phục Chúa, chúng tôi đã tái kết ước với nhau. Chúng tôi tìm kiếm những lời khuyên khôn ngoan và mời Đức Thánh Linh biến đổi từng người trong chúng tôi và cả hai vợ chồng chúng tôi. Cha Thiên Thượng giúp cho việc truyền thông giữa chúng tôi ngày càng tốt hơn. Ngài dạy chúng tôi cách yêu mến và tin cậy Ngài—và yêu thương, tin tưởng nhau—bất kể chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, ngay cả khi chúng tôi sắp kỷ niệm 25 năm ngày cưới, đôi khi tôi vẫn quên bẵng mọi điều Chúa đã làm trong những thử thách của chúng tôi và qua những giai đoạn đó. Đôi khi tôi tranh chiến với một nỗi sợ thâm sâu về một điều mình không biết—những lo lắng không cần thiết thay vì nương cậy vào Chúa như đã kinh nghiệm trong quá khứ.

Trong Phục truyền đoạn 1, Môi-se quả quyết rằng Chúa là Đấng đáng tin cậy. Ông khích lệ dân Y-sơ-ra-ên lấy đức tin tiến lên phía trước để hưởng sản nghiệp (c.21). Nhưng dân Chúa đòi hỏi phải biết trước những điều họ sẽ đương đầu và những điều họ sẽ nhận lãnh trước khi tin cậy phó thác tương lai cho Ngài (c.22–33).

Những người theo Đấng Christ không được miễn trừ chấp nhận để cho sợ hãi và lo lắng đánh bại mình. Lo lắng về những khó khăn mà mình có thể hoặc không phải đương đầu khiến chúng ta mất đức tin, và thậm chí có thể phá hủy mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa và với tha nhân. Nhưng Đức Thánh Linh có thể nhắc chúng ta nhớ lại sự thành tín của Chúa trong quá khứ. Ngài ban năng lực giúp chúng ta vững tin nơi Đức Chúa Trời đáng tin cậy hôm qua, hôm nay và mãi mãi.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã quả quyết rằng chúng con không cần phải biết hết mọi điều phía trước khi chúng con biết Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng không bao giờ thay đổi và luôn giữ lời hứa của Ngài.
Sự thành tín của Chúa trong quá khứ đã chứng minh Ngài là Đấng đáng tin cậy mãi mãi.

bởi Xochitl E. Dixon

shares