Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 30 tháng 03 năm 2018

81
0
Con Đường Via Dolorosa

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 29 tháng 03 năm 2018

Con Đường Via Dolorosa

Đọc: Hê-bơ-rơ 10:1–10

Chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả. Hê-bơ-rơ 10:10

Trong Tuần Lễ Thánh, chúng ta nhớ đến những ngày cuối cùng trước khi Chúa Jêsus chịu đóng đinh. Con đường Chúa Jêsus đi lên thập tự giá ngang qua những con đường ở Giê-ru-sa-lem mà ngày nay được biết đến với tên gọi Via Dolorosa, con đường thương khó.

Nhưng trước giả thư Hê-bơ-rơ không chỉ xem con đường Chúa Jêsus đi qua là con đường thương khó. Con đường đau khổ mà Ngài sẵn lòng bước đến Gô-gô-tha đã mở ra “con đường mới và sống” để chúng ta được bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời (Hê. 10:20).

Suốt nhiều thế kỷ, người Do Thái đã luôn tìm cách để bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua việc dâng sinh tế và vâng giữ Luật Pháp. Nhưng luật pháp chỉ là “bóng của những điều tốt đẹp đến sau,” vì “máu của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được” (c.1, 4).

Hành trình đi qua con đường Via Dolorosa đã dẫn đến sự chết và sống lại của Chúa Jêsus. Bởi sự hy sinh của Ngài, chúng ta được thánh hóa khi đặt lòng tin nơi Ngài để được tha thứ tội. Dù không thể vâng giữ luật pháp cách trọn vẹn, chúng ta vẫn có thể dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời, với lòng tin vững chắc rằng chúng ta được Chúa chào đón và yêu thương (c.10, 22).

Con đường thương khó của Đấng Christ đã mở ra cho chúng ta con đường mới và sống để đến với Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài đã đi trên con đường thương khó và mở ra một con đường cho chúng con được phục hòa với Đức Chúa Trời.
Sự hy sinh của Đấng Christ là điều Đức Chúa Trời mong muốn và là giá phải trả vì tội lỗi của chúng ta.

bởi Amy Peterson 

CHÚ GIẢI

Trong Rô-ma 3:9-23, Phao-lô mô tả về việc tất cả chúng ta đều là tội nhân. Bởi vì tội lỗi của mình, chúng ta đáng phải chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài đã bày tỏ tình yêu bao la của Ngài đối với chúng ta khi ban Con Ngài “làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài” (3:25). Chúng ta thảy đều “nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus, [họ] được xưng công chính mà không phải trả một giá nào” (c.24). Dù chúng ta vẫn phạm tội, nhưng chúng ta được xưng công chính, được giải hòa và được thánh hóa. Qua quyền năng của Đức Thánh Linh, là Đấng ngự trong chúng ta, chúng ta có thể sống cuộc đời thánh khiết.

Sim Kay Tee

shares