http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 5 tháng 1 năm 2019 – Đã Và Đang Được Biến Đổi

Đã Và Đang Được Biến Đổi

Đọc: II Sử ký 33:9–17

Sau đó, vua cho sửa sang lại bàn thờ của Đức Giê-hô-va… Vua truyền dạy dân Giu-đa phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. II Sử ký 33:16

Tani và Modupe lớn lên ở Nigeria, sau đó đi học tại Anh vào thập niên 1970. Khi ân điển của Chúa biến đổi đời sống họ, họ không bao giờ tưởng tượng được rằng Chúa sẽ dùng họ để đem sự biến đổi đến cho một cộng đồng nghèo thiếu và biệt lập nhất tại Anh — vùng Anfield ở Liverpool. Khi tiến sĩ Tani và Modupe Omideyi trung tín tìm cầu Chúa và phục vụ cộng đồng của mình, Chúa đã phục hồi niềm hy vọng cho rất nhiều người. Họ lãnh đạo một hội thánh mạnh mẽ và tiếp tục thực hiện rất nhiều dự án cộng đồng, mang đến sự biến đổi cho vô số cuộc đời.

Ma-na-se đã thay đổi cộng đồng của ông, lúc đầu ông làm cho cộng đồng đó trở nên tội lỗi, nhưng về sau làm cho nó ra tốt đẹp. Lên làm vua Giu-đa khi mới 12 tuổi, ông đã lãnh đạo dân tộc đến chỗ lầm lạc và họ làm điều gian ác suốt nhiều năm (II Sử. 33:1–9). Họ không chú ý đến lời cảnh báo của Chúa nên Ngài khiến Ma-na-se bị bắt làm phu tù tại Ba-by-lôn (c.10–11).

Trong lúc khốn cùng, vua đã hạ mình kêu cầu Chúa, và Ngài đã lắng nghe lời kêu xin của ông và đưa ông trở về vương quốc của mình (c.12–13). Rồi vua xây dựng lại tường thành và loại bỏ hết các thần tượng ngoại bang (c.14–15). “Sau đó, vua cho sửa sang lại bàn thờ của Đức Giê-hô-va… Vua truyền dạy dân Giu-đa phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên” (c.16). Khi dân chúng thấy sự biến đổi rõ rệt của Ma-na-se, chính họ cũng được biến đổi (c.17).

Khi chúng ta tìm kiếm Chúa, nguyện xin Ngài biến đổi chúng ta và đem sự ảnh hưởng đến với cộng đồng xung quanh thông qua chúng ta.

Lạy Cha Thiên Thượng, xin biến đổi cuộc đời chúng con và sử dụng chúng con để mang sự biến đổi đến cho người khác.

Khi Chúa biến đổi cuộc đời bạn, những người xung quanh bạn cũng sẽ được biến đổi.

bởi Ruth O’Reilly-Smith

CHÚ GIẢI

Phân đoạn II Các vua 21:1-18 tương tự với II Sử ký 33:1-20, nhưng phần Kinh Thánh ở II Sử ký có một điều lạ là bỏ qua sự ăn năn của Ma-na-se. Cả hai phân đoạn đều nói về việc Ma-na-se xây dựng lại các nơi thờ phượng gớm ghiếc mà vua cha Ê-xê-chia đã phá hủy, mạo phạm đền thờ thánh của Chúa và dâng con trai mình để tế thần. II Các vua nói tiên tri về sự phán xét sẽ đến trên Giê-ru-sa-lem (21:10-15), trong khi II Sử ký cho chúng ta thấy bức tranh lớn hơn – sự ứng nghiệm của lời tiên tri đó và bàn tay hành động của Chúa để đưa vị vua tồi tệ nhất của Giu-đa đến chỗ ăn năn (33:10-17).

Tim Gustafson