Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 7...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 7 tháng 1 năm 2018

133
0
Kinh Thánh hàng ngày
Một Cái Tên

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 7 tháng 1 năm 2018

Một Cái Tên

Đọc: Phi-líp 2:5-11

Để khi nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống. Phi-líp 2:10

Cleopatra, Galileo, Shakespeare, Elvis, Pelé là những người quá nổi tiếng đến mức chỉ cần nghe tên là đã có thể biết họ là ai. Họ vẫn còn lưu danh sử sách bởi vì chính con người và những gì họ đã làm. Nhưng có một cái tên khác vượt trổi hơn những cái tên này hay bất cứ tên nào khác!

Trước khi Con Đức Chúa Trời giáng trần, thiên sứ đã bảo Ma-ri và Giô-sép đặt tên cho Ngài là Jêsus vì “Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Mat. 1:21), và Ngài “sẽ được gọi là Con của Đấng Chí Cao” (Lu. 1:32). Chúa Jêsus không đến để làm người nổi tiếng mà làm một đầy tớ tự hạ mình xuống và chết trên cây thập tự để bất cứ ai tin nhận Ngài đều được tha thứ và được giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi.

Sứ đồ Phao-lô đã viết: “Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha” (Phi. 2:9-11).

Trong những lúc vui mừng nhất hay khó khăn nhất, danh mà chúng ta cần bám víu chính là Jêsus. Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta và tình yêu của Ngài sẽ chẳng hề phai tàn.

Lạy Chúa Jêsus, Ngài là danh trên hết mọi danh, là Đấng Cứu Thế và là Chúa của chúng con. Hôm nay chúng con xin dâng lên Ngài sự ngợi khen khi chúc tôn sự hiện diện và quyền năng của Ngài trong đời sống chúng con.
Chúa Jêsus không hề được coi trọng cho đến khi Ngài được tôn cao hơn hết mọi điều. Augustine

bởi David McCasland |

CHÚ GIẢI

Đức Chúa Trời hiện hữu đời đời trong ba thân vị – Cha, Con và Thánh Linh. Có rất nhiều danh xưng mô tả thuộc tính của Ngài, bao gồm Đấng Chăn Chiên Hiền Lành, Sư Tử của Chi phái Giu-đa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, Chúa Bình An, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ngọn Tháp Vững Bền và Đấng An Ủi. Tuy vậy, ở đây trong Phi-líp chương 2, Chúa Jêsus được gọi là “danh trên hết mọi danh” (c.9). Phao-lô, trước giả của sách Phi-líp tiếp tục nói rằng khi nghe đến danh Chúa Jêsus, “mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống” (c.10). Tại sao danh Chúa Jêsus được say mê ca ngợi như vậy? Đó là bởi vì bản tính của Ngài, những gì Ngài đã từ bỏ và công tác Ngài đã hoàn tất. Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời đã rời thiên đàng vinh hiển và sự hiện diện của Cha, để hạ mình “trở nên giống như loài người” và “vâng phục cho đến chết” (c.7-8). Nhờ khiêm nhường như vậy, Chúa Jêsus đã được “tôn… lên rất cao” và ban cho danh trên hết mọi danh (c.9). Ngài đã chết và đã sống lại bởi vì yêu thương chúng ta, và Ngài đáng để chúng ta ngợi khen và trổi tiếng vui mừng.

Bạn sẽ chia sẻ về Chúa Jêsus với ai?

Alyson Kieda

shares