http://baigiangtinlanh.com
Mục sư Phạm Tuấn Nhượng

Chia sẻ

Làm sao để Chúa thay đổi hoàn cảnh bế tắc của chúng ta – Ms. Phạm Tuấn Nhượng