Làm y làm ngay – Mục sư mã Phúc Hiệp giảng tại HTTL Đà Nẵng ngày 15 tháng 12 năm 2016

Mục sư Mã Phúc Hiệp

Chia sẻ

Bài giảng của Mục sư Mã Phúc Hiệp giảng tại HTTL Đà Nẵng ngày 15 tháng 12 năm 2016 với đề tài : ” Làm y làm ngay”

Bài này do Bác Hoang Nguyen đăng trên Youtube và baigiangtinlanh.com xin phép được chia sẻ lại cho nhiều con cái Chúa cùng nghe: