Mục sư Mã Phúc Hiệp
baigiangtinlanh.com

Chia sẻ

Bài giảng của Mục sư Mã Phúc Hiệp giảng tại HTTL Đà Nẵng ngày 15 tháng 12 năm 2016 với đề tài : ” Làm y làm ngay”

Bài này do Bác Hoang Nguyen đăng trên Youtube và baigiangtinlanh.com xin phép được chia sẻ lại cho nhiều con cái Chúa cùng nghe: