http://baigiangtinlanh.com
Mục sư Mã Phúc Hiệp

Chia sẻ

Bài giảng của Mục sư Mã Phúc Hiệp tại Lễ Bế Mạc Đại Hội Đồng Giáo Phẩm – HTTLVN (MN) lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016 – 2018: