http://baigiangtinlanh.com
Đại hội đồng giáo phẩm lần IX

Chia sẻ

Mục sư Ken Graham giảng luận trong chương trình đại hội đồng giáo phẩm lần IX