Mục sư Nguyễn Hải Bằng

Chia sẻ

Bài giảng do Mục sư Nguyễn Hải Bằng chia sẻ trong chương trình bồi linh tại HTTL Đà Nẵng. Bài này do Bác Hoang Nguyen đăng trên youtube, baigiangtinlanh.com xin chia sẻ để mọi người cùng xem.