Chia sẻ

MỤC SƯ THÁI PHƯỚC TRƯỜNG GIẢNG LỜI CHÚA LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH TẠI ĐIỂM NHÓM HÒA THỌ

Bài này do Bác Hoang Nguyen đăng trên youtube baigiangtinlanh.com chỉ xin chia sẻ cho nhiều con cái Chúa cùng nghe!