http://baigiangtinlanh.com
Xuất Ê-dip-tô ký. Học Kinh Thánh cùng nhau

Chia sẻ

Mười Đều Răn – Xuất Ê-dip-tô ký đoạn 20 (TT). Học Kinh Thánh cùng nhau ngày 25 – 2 – 2020

Học Kinh Thánh Online Cùng Nhau Sách Xuất Ê-dip-tô Ký Đoạn 20(TT): https://www.youtube.com/watch?v=-JN_r0-OKqo