Sách Nê-hê-mi. Học Kinh Thánh Hàng Ngày

Chia sẻ

Nê-hê-mi đoạn 12 . Học Kinh Thánh Hàng Ngày 30 tháng 3 năm 2021

Nê-hê-mi đoạn 12: https://www.youtube.com/watch?v=n8AhDL3K4L0