http://baigiangtinlanh.com
Cùng học Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký 29

Chia sẻ

Ngày 20 tháng 11 năm 2019. Cùng học Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký 29

Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký chương 28

Nhắc lại vì tây vị, ý riêng đã tạo ra bất hòa và gây chia rẻ.
Chúa luôn làm thành lời hứa của Ngài cho dù con người cố thay đổi bằng sức riêng.
Y-sác chúc phước thật sự cho Gia-cốp khi ông đã hiểu được cái sai của mình ( một hành động theo ý Chúa)
Ê – sau lại hành động theo ý riêng.
Gia- cốp đi hành trình gần 750km là một trãi nghiệm với ông.
Ông thấy cái thang ( phải có sự kết nối giữa loài người và Đức Chúa Trời. “Ngài lại phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con người. (Gi 1:51)”
Chúa ngự trên cao phán xuống cùng ông : Chúa hứa cùng ông. Gia-cốp đã kết ước với Chúa!

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Kinh Thánh Online Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=7wIVxh8vgPE