http://baigiangtinlanh.com
Cùng học Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký 31

Chia sẻ

Ngày 25 tháng 11 năm 2019. Cùng học Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký 31

Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký chương 31

  • Gia-cốp vì sợ hãi mà thiếu đức tin, ông quên rằng Chúa bảo Ông đi về quê hương mình, ông đã trốn khi La-ban vắng và Ra-Chên ăn cắp các pho tượng.
  • Chúa can thiệp bảo vệ. Ngài yêu thương và thành tín

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Kinh Thánh Online Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=KGXqiauQaxs