http://baigiangtinlanh.com
Cùng học Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký 34

Chia sẻ

Ngày 30 tháng 11 năm 2019. Cùng học Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký 34

Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký chương 34

  • Sự phân biệt đối xử trong tình cảm : Gia-cốp đã không dạy dỗ và quan tâm đến con gái mình.
  • Sự không vâng lời Chúa dạy, không cứng rắn trong sự lãnh đạo đã khiến Gia-cốp dường như muốn thỏa hiệp với dân Ca-na-an.
  • Bởi sự sợ hãi Ông chỉ chú đến phần xác thể mà không thấy về thuộc linh.
    Ngươi vào nhận lấy xứ của các dân tộc ấy, chẳng phải vì cớ sự công bình ngươi, hay là lòng chánh trực của ngươi đâu nhưng vì cớ sự gian ác của chúng nó, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi, để làm cho ứng nghiệm lời hứa Ngài đã thề cùng các tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. (Phu 9:5)

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Kinh Thánh Online Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=1dfTEXIN08Q