http://baigiangtinlanh.com
Học Kinh Thánh Cùng Nhau với Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký 24

Chia sẻ

Ngày 6 tháng 11 năm 2019. Học Kinh Thánh Cùng Nhau với Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký 24:29-61

Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký chương 24:10-28

Đặc tính của người đầy tớ:

 • Không kể đến tên mình, không vì cớ mình mà làm nhưng làm vì chủ! Chỉ được nhắc đến với cái tên gọi “người đầy tớ”.
 • Vâng theo lời chủ dù công việc rất khó
 • Bước đi trong đức tin, mọi việc vâng theo ý Chúa, để Chúa dẫn dắt điều khiển hoàn toàn.
 • Làm hiển vinh danh Chúa, chủ của mình.
 • Làm trọn việc một cách trung tín.
  Câu 32-33 : Đầy tớ của ông chủ tốt được tôn trọng : Đầy tớ Đức Chúa Trời được trân quý, tôn trọng.
  Câu 56-58 : Đáp ứng ngay khi nghe lời mời gọi tin Chúa.
  1 Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. 2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. 4 Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa. 5 Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được? 6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. (Gi 14:1-6)
  Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, (He 3:7)
  Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm nầy, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, (2Co 5:2)
  Đó không chỉ là quyết định của người chưa tin Chúa nhưng còn là quyết định của người đã tin Chúa có đáp ứng với lời mời gọi của Chúa dấn thân vào công việc nhà Ngài!

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Kinh Thánh Online Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=PftINh1Fmt8